Tågbuller vid nya bostäder för studenter

Inget optimalt läge för bostäder, och ingen godtagbar boendemiljö. Ändå är de 1 000 planerade studentbostäderna i Bromsten nu ett steg närmare byggstart.

I slutet av maj gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att börja jobba med en detaljplan. Det ursprungliga förslaget har dock förändrats på flera punkter med anledning av synpunkter som kommit in under samrådet. De högsta husen med sju och tio våningar har strukits, bland annat på grund av dåliga markförhållanden i området som tidigare varit sjöbotten.

Den planerade utbyggnaden av Mälarbanan – från två spår till fyra – har lett till att skyddsavståndet till spåren har utökats med ytterligare två meter efter krav från Trafikverket.

Under samrådstiden fick stadsbyggnadskontoret in sammanlagt 15 yttranden. Flera av instanserna är kritiska och kräver ändringar i det fortsatta planarbetet.

Länsstyrelsen anser att läget inte är optimalt för bostäder och konstaterar att planskissen under programsamrådet inte uppfyller kraven på en godtagbar boendemiljö. Miljö- och hälsovårdsnämnden kräver en grundlig bullerutredning samt att den gamla industrimarken måste saneras.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd anser att den föreslagna exploateringen blir hög, kompakt och dominant och ställer sig även tveksamma till att de 100 parkeringsplatserna i området kommer att räcka.

Enligt stadsbyggnadskontorets redovisning av programsamrådet är de boende i stadsdelen försiktigt positiva till förslaget. Det finns dock en oro för att exploateringen kommer att leda till trafikproblem i området.

…uppfyller inte kraven på en godtagbar boende- miljö.Länsstyrelsen