Ingen technofest vid reservoaren på Djurgår’n

Den monumentala vattenreservoaren strax norr om KTH är i drift ägs av Stockholm Vatten AB.
Den monumentala vattenreservoaren strax norr om KTH är i drift ägs av Stockholm Vatten AB.
Nattklubbsförslag för Uggleviksreservoaren får tummen ner av miljöborgarrådet.

Centern lämnade redan i september 2016 in motionen där man föreslog att någon aktör får ha nattklubb, food-trucks eller containerbarer under Uggleviksreservoaren på Norra Djurgården. Men först nu ger majoriteten besked.

Skulle störa grannar

Den monumentala vattenreservoaren strax norr om KTH är i drift ägs av Stockholm Vatten AB och förslaget har nu varit på remiss och efter alla svar är det nu klart att det blir nobben.

”Området runt Uggleviksreservoaren är ett skyddsobjekt och med Stockholm Vattens planer på att utvidga reservoaren finns ingen möjlighet att upplåta ytan under reservoaren till technofester, restaurangverksamhet eller liknande verksamheter mellan betongpelarna, skriver miljöborgarrådet i ett tjänsteutlåtande.

Borgarrådet är positiv till att C försöker utnyttja oanvända platser, men hänvisar bland annat till det skulle bli för mycket buller vid KTH:s bostäder och Norra Djurgårdsstaden. Man svarar också att reservoaren dessutom ligger i Nationalstadsparken som är en rekreationsyta.

Fakta

Så svarade några intressenter

Miljöförvaltningen:

”Förvaltningen ser möjligheten med att utnyttja ytan under Uggleviksreservoaren då detta ligger i linje med förvaltningens ambition om att fler ska nyttja stadens naturområden. I föreslaget område finns ett rikt fågelliv och bostäder på ett avstånd av 300 meter från reservoaren. Vid val av verksamhet är det därför viktigt att ta hänsyn till områdets förutsättningar med målsättningen att välja verksamheter med begränsade ljudnivåer samt begränsad varaktighet avseende tid på dygnet och antal dagar i veckan. Dessa verksamheter bör med fördel främst ske inomhus. Platsen lämpar sig sämre för nattklubbsverksamhet eller dylikt utomhus på grund av risken för störningar till närboende samt till djurlivet.”

Östermalms stadsdelsförvaltning:

”Uggleviksreservoaren ligger inom Norra Djurgården inom Kungliga nationalstadsparken, vars kultur- natur och rekreationsvärden är ett nationellt intresse. I enlighet med Vård- och utvecklingsplanen för Kungliga nationalstadsparken anser förvaltningen inte att publika verksamheter bör förläggas inom denna del av parken, utan i denna del av ska snarare rofylldhet och friluftsliv värnas. Skogsområdet ska erbjuda upplevelser av skogskänsla och promenader i tyst miljö och nya verksamheter som kan innebära ökad trafik av olika slag bör undvikas. Ur en trygghetsaspekt anser inte heller förvaltningen att det är lämpligt att förlägga en publik verksamhet som kommer att ha öppet på kvällstid på en plats med begränsade kommunikationer och som kan upplevas som mörk och otrygg.

Kungliga Djurgårdsförvaltningen:

”Lill-Jansskogen med den mitt i belägna Uggleviksskällan, hör definitivt till de områden som bör bevaras som lugna zoner, i den brusande storstadens närhet och är ett område dit människor länge sökt sig just för att finna en tyst och rofylld miljö, bara minuters väg från stadskärnan. Sådana miljöer blir successivt allt mer sällsynta i den växande staden – och därför allt mer värdefulla. Mot denna bakgrund anser KDF att förslaget att upplåta Uggleviksreservoaren för nattklubbs-verksamhet som mycket olämpligt. Sådan verksamhet, som definitivt också hör storstaden till, borde med fördel kunna beredas plats i det närbelägna hamnområdet utmed Stora Värtan”

Länsstyrelsen:

Vattenreservoaren Uggleviken vid Planterhagsvägen är ett skyddsobjekt med tillträdesförbud sedan många år och är av betydelse för vattenförsörjningen i Stockholms innerstad. Ett skyddsobjekt är av betydelse för samhällets funktionalitet och har behov av ökat skydd mot exempelvis sabotage och terrorism. Att anlägga 11 föreslagen verksamhet under reservoaren är olämpligt då det finns en tidigare dokumenterad hotbild mot anläggningen som kan komma att drabba de som är i objektets närhet

Källa: Stockholms stad