Tillfällig barack prövas i domstol

En barack skulle sättas upp i Bällsta som tillfällig lösning på bristen på förskoleplatser.

Men länsstyrelsen stoppade planerna. Nu ska ärendet upp i mark- och miljödomstolen.

Kön till förskoleplatser i Mariehäll är lång. Enligt Bromma stadsdelsförvaltning finns en risk att bara en fjärdedel av dem som står i kö får plats till hösten.

Ett tidsbegränsat bygglov för en förskolepaviljong vid Gamla Bromstensvägen menar förvaltningen skulle fungera som en tillfällig lösning.

Men bygglovet, som tidigare beviljats av stadsbyggnadsnämnden, upphävdes av länsstyrelsen, som ansåg att förvaltningen inte kunde visa att behovet av paviljongen är tillfälligt eller att den kan avvecklas inom bygglovets tidsbegränsning.

– För att få tidsbegränsat bygglov måste man ha en realistisk avvecklingsplan. Man måste kunna visa hur avvecklingen är tänkt att gå till och att tillvägagångssättet framstår som rimligt, säger Emma Rydbeck vid enheten för överklagande vid länsstyrelsen.

förvaltningen har nu överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

Annica Lagerqvist, verksamhetsområdeschef för förskolan i Bromma, anser att man i överklagan förtydligat att paviljongen bara är en tillfällig lösning. Hon menar att det finns många andra projekt som förvaltningen arbetar med som visar att man inte ser paviljongen som en permanent lösning.

– Vi har en väldig brist på platser, i Mariehäll, Annedal och även i Bällsta. Men vi jobbar med många lösningar. Vår bedömning är också att antalet barn i behov av förskoleplatser kommer att sjunka framöver, säger hon.

Fakta

Här finns planer på förskolor

Åtta permanenta förskole­avdelningar planeras i kvarteret Baltic.

Kommunen förhandlar med Mariehällkyrkan om att köpa en del av kyrkans fastighet.

Stadsdelsförvaltningen ser också över möjligheterna för en förskolepaviljong vid Lönnebergsparken i Annedal.

Vid exploateringen intill Solvalla planeras 12–14 förskoleavdelningar.

Källa: Stockholm stad