Tolv lindar måste fällas i reservat

Tolv lindar i Nyckelviken är så pass skadade att de måste fällas på grund av sin kondition.

Ett trädvårdsbolag har undersökt sammanlagt 90 lindar i naturreservatet.

Ett trädvårdsbolag har för Nacka kommuns räkning undersökt lindarna i Nyckelviken. I naturreservatet finns enligt bolaget flera lindar som uppnått en för arten ansenlig ålder.

Majoriteten av de undersökta lindarna, 90 stycken totalt, har beskurits på ett sätt att det enligt bolaget lett till stora skador, som svampangrepp.

Beskärningarna bedöms ha skyndat på trädens åldringsprocess och förkortat trädens livslängd.

Ett flertal lindar är angripna av den aggressiva parasitsvampen stubbdyna, vilket leder till kraftig försämring av vedens hållfasthet.

Inventeringen visar att tolv av de 90 träden behöver fällas, varav tio kan ersättas med nya träd. Majoriteten av lindarna bedömer bolaget kan återskapas eller behöver ingen åtgärd alls.