Bergtäkten i Tungelsta allt närmare tillstånd

Arkivfoto: Mark- och miljööverdomstolens slusyn av bergtäktsområdet utanför Tungelsta.
Mark- och miljööverdomstolen gjorde sin slutliga syn av området den 13 oktober.
Den planerade, och omtvistade, bergtäkten i södra Tungelsta kommer allt närmare. Nu planeras en speciell "Y"-utfart från bergtäkten och förbud för vänstersväng, som ska tvinga lastbilstransporterna att ta Söderbyvägen söderut till riksväg 73 i stället för att åka norrut. På så sätt ska Tungelsta fredas av lastbilstransporterna.

Den planerade och omtvistade bergtäkten vid Ekeby i södra Tungelsta kommer allt närmare verklighet.

Efter att Mark- och miljödomstolen 13 oktober höll sin slutliga syn av området, tittar nu Trafikverket på etableringen.

Om bergtäkten blir verklighet kräver Trafikverket att Söderbyvägen (väg 551) breddas från 6,5 till sju meter, på sträckningen från infarten till bergtäkten och söderut till motorvägspåfarten till 73:an.

Lastbilstransporter ska tvingas ut på 73:an

Detta ska göra att två lastbilar kan mötas på tryggt sätt, och Jehanders väljer nu att gå Trafikverket till mötes.

Sidoområden och slänter ska också byggas om, och vägräcken sättas upp vid behov.

En hastighetssänkning från 70 km/h till 60 km/h på Söderbyvägen övervägs också mellan motorvägspåfarten och Tungelsta.

Den södra sträckan, mot riksväg 73, väntas förbättras säkerhetsmässigt av åtgärderna


Läs mer: 300 har överklagat – nu kommer beslutet om bergtäkten


Kritiken mot bergtäkten har bland annat handlat om att Jehanders inte kunnat garantera att tunga lastbilstransporter inte går igenom Tungelsta på sin väg ut från bergtäktsområdet.

Kommunicering pågår och det kommer fortfarande in yttranden
Ulrika Agerskans, Mark- och miljööverdomstolen

Men nu står det klart att centrala Tungelsta ska fredas. Utfarten från bergtäkten ska utformas som ett ”Y” med snäv vinkel i norrgående riktning i stället för som ett ”T”. Det ska bli totalt förbud mot vänstersväng för tung trafik norrut på Söderbyvägen.

Då blir det ingen skillnad på trafikmängden norrut
Elisabeth Lloyd, Trafikverket

Utformningen ska i stället ”tvinga” transporterna att svänga åt höger och fortsätta söderut längs Söderbyvägen, och ut på riksväg 73.

– Först skulle ju några av transporterna gå norrut vidare mot Tungelsta och utifrån det skulle trafiksäkerheten försämras norrut på Söderbyvägen, men om man nu i stället tvingar transporterna till den större vägen är läget ett annat. Då blir det ingen skillnad på trafikmängden norrut, säger Elisabeth Lloyd, samhällsplanerare på Trafikverket.

Jehanders har sedan tidigare motiverat bergtäkten med att produktionen av bergmaterial i nuläget är betydligt lägre än behovet i Haninge kommun, och man bedömer att produktionen behöver öka med cirka 160 000 ton per år för att behovet ska täckas.

Men trafiklösningen lugnar inte de närmaste grannarna i området. Nu på tisdag, 28 mars, är sista dag bland de 300 som överklagat att yttra sig i remissrundan. De kan dock ansöka om anstånd till 18 april att yttra sig.

Mia Engström, som bor i Ekebyområdet, och är med i den den facebook-grupp som skapar opinion för att stoppa bergtäkten tror inte det finns någon bergtäkt i länet som kommer så nära bebyggelsen som den kommande vid Ekeby.

– Det bor ju flera hundra i Lillgården, bara en kilometer från bergtäkten. Den kommer märkas, säger Mia Engström.

Hon tycker också det är konstigt att privata Jehanders tillåts betala vägbyggena som kommer lösa trafiksituationen.

– Trafikverket kräver ny utfart och breddning av vägen, och då finansierar plötsligt Jehanders det för att det möjliggör bergtäkten. Vägen behöver absolut förbättras men inte främst för 200 kommande lastbilar, utan för oss som åker där. Något Trafikverket borde gjort, säger hon.

– För oss som bor i området blir det inte bättre med nya trafiklösningen. Det är mycket trafik som åker söderut ner på 73:an, vi kommer behöva trängas med lastbilarna, säger hon.

Elisabeth Llloyd på Trafikverket säger å sin sida att det alltid är den externa aktören som står för kostnaden vid dessa projekt.

– När en annan aktör gör en åtgärd, till exempel ny detaljplan, som medför att antalet fordon ökar så mycket att anslutningar och så vidare på den statliga vägen måste byggas om, så är det alltid den externa aktören som står för kostnaden. Sedan kan även sedan tidigare Trafikverket ha ett behov att bygga om på en plats och då kan vi diskutera medfinansiering, säger hon.

Haninge kommun och runt 300 boende i området har vänt sig emot bergtäkten, som man menar äventyrar hela Tungelstas fortsatta utveckling. Detta främst på grund av den befarade trafikökningen.

När det gäller transporter till bergtäktsområdet, så kommer väl dessa öka trafikmängden även på norra delen av Söderbyvägen? Hur påverkar ”Y”-utfarten de transporter som ska köra in på bergtäktsområdet?

– För att kunna svara på det behövs en ny trafikprognos eller analys för att bedöma antalet fordon utifrån förutsättningen med ”Y-korsning”, svarar Elisabeth Lloyd.

Även Skanska nära öppna bergtäkt

Jehanders å sin sida menar att entreprenadberg bara utgör ett komplement till massor från bergtäkt.

Man kan inte längre garantera Haninge kommuns försörjning av halkbekämpningsmaterial, och den nya täkten vid Ekeby anses nödvändig.

– Yttrandeperioden pågår och de enskilda motparterna har just nu tillfälle att yttra sig, säger Ulrika Agerskans, föredragande vid Mark- och miljöverdomstolen.

På de underlag som sedan finns ska mark- och miljödomstolen till sist avgöra målet. Beslutet väntas komma under våren.

– Men jag kan i dag inte svara på när målet avgörs. Det är svårt att säga en tidsplan. Kommunicering pågår och det kommer fortfarande in yttranden, säger Ulrika Agerskans.

Motparterna är  i det här fallet länsstyrelsen, Haninge kommun och de enskilda personer som överklagade till mark- och miljödomstolen och inte avvisades.

Även en andra bergtäkt är aktuell i Tungelstaområdet, längre söderut, som Mitt i berättat förut.

Skanska har nu ansökt hos länsstyrelsen om att öppna sin planerade bergtäkt utanför Tungelsta.

Precis som Jehanders hävdar Skanska att betongbranschen inte kan förlita sig på entreprenadmassor, utan att nya bergtäkter behövs för att garantera en kontinuerlig betongkvalitet.