Dieselbilar släpper ut mer

Stockholm Luften i Stockholm har blivit bättre, men halterna av kvävedioxider och partiklar är fortfarande ett problem.

Staden har jobbat med bland annat dammbindning för att få ner halterna, och partikelnivåerna klarades förra året på alla mätplatser utom på Essingeleden.

Även halterna av kvävedioxider började gå ner, men kurvan har enligt miljöförvaltningen planat ut. Anledningen tros vara en större andel dieselbilar, vilka släpper ut mer kväveoxider och kvävedioxider än bensinbilar.