Karta: Här är framtidens supercykelvägar

JC Gieser cyklar mellan Sumpan och Nacka: "Vartannat år gräver de upp samma sträcka".
JC Gieser cyklar mellan Sumpan och Nacka: "Vartannat år gräver de upp samma sträcka".
Vi cyklar som aldrig förr. Men av alla resor är det färre än var tionde som går på cykelsadeln.
85 mil med regionala cykelstråk – för 2,2 miljarder – ska få oss att cykla mer och långt.

År 2030, om 13 år, ska var femte resa i länet göras på en cykel. Men det är en bra bit kvar att trampa innan landstinget når det uppsatta målet.

Enligt landstingets resvaneundersökning från 2015 görs bara 7 procent, alltså knappt var tionde resa, med cykel.

Det är en ökning från 5 procent några år innan.

– Ökningen kan tyckas vara blygsam, men med tanke på att antalet invånare i länet har vuxit kraftigt de senaste åren är den faktiska ökningen relativt stor. Och sedan början av nittiotalet har antalet cyklister tredubblats i innerstan, säger Björn Sax Kaijser, landstingets cykelsamordnare.

I kommuner som Botkyrka, Salem, Haninge och Värmdö gjordes bara 3 procent av resorna med cykel.

Målet kan bli svårt att nå

Björn Sax Kaijser tror att det kan bli svårt att uppnå målet i det landstinget benämner som yttre förorter.

– För att länets totala cykelandel ska uppgå till 20 procent krävs därför att cykelanvändningen är ännu högre i de kommuner som har goda förutsättningar för cykelpendling, säger han.

I det landstinget kallar inre förorter, bland annat Huddinge och Lidingö, ser det något bättre ut. Här sker i genomsnitt 6 procent av resorna med cykel.


Karin Öman, 45 år, cyklar mellan Norrmalm och Hersby på Lidingö: ”Cykelvägarna på Lidingö är bra. Men Kungsvägen kunde göras säkrare för cyklister. Jag cyklar över Lidingöbron minst två gånger per dag”. Foto: Christian Johansson


Lars Strömgren som är ordförande för Cykelfrämjandet är dock kritisk till utbyggnadstakten.

– Det satsas för lite pengar och går för sakta, säger han.

För att få fler att välja cykeln satsar landstinget på att stärka cykelvägnätet. Det är tänkt att ett nät av regionala cykelvägar med hög standard ska få fler att välja cykeln – även för längre sträckor.

– Här ska du kunna ta dig fram snabbt och mötas flera cyklister i bredd, säger Björn Sax Kaijser.

Visionen är regionala cykelvägar

Generellt gäller att det ska vara möjligt att cykla i hastigheter uppemot 30 kilometer i timmen på de regionala cykelvägarna.

Vilken standard vägarna ska ha finns beskrivet i cykelplanen från 2014.

– Men mycket av det som byggs i dag har inte rätt standard. Det gäller bland annat bredden, säger Cykelfrämjandets Lars Strömgren.


Olivier Verdier, 45 år, cyklar från Nacka till Kungliga tekniska högskolan: ”Jag cyklar till KTH inne i stan varje dag. I Nack tycker jag att det funkar bra att cykla, bättre än inne i stan. Där är det dålig framkomlighet”. Foto: Stefan Källstigen


Vanliga skäl till att cykelstråken inte får rätt bredd är enligt landstingets cykelsamordnare Björn Sax Kaijser att det på vissa platser krävs sprängning av berg eller breddning av viadukter.

I andra fall måste man lösa in mark från privata markägare.

– Breda cykelbanor är många gånger förknippade med höga kostnader. I de flesta fall är det dock fullt möjligt att bredda cykelbanan om bara viljan finns, säger han.

”Breda cykelbanor är många gånger förknippade med höga kostnader”

Björn Sax Kaijser, cykelsamordnare

Men det är inte bara bättre vägar som kan få upp andelen cyklister.

Andra sätt är till exempel att bygga cykelparkeringar vid knutpunkter för kollektivtrafiken.

– I många europeiska städer är det också tillåtet att ta med sig cykeln på t-banan, säger Lars Strömgren.

Han tror också att elcykeln kommer att öka resandet mellan olika regioncentrum.

– Med en elcykel behöver det inte kännas så långt mellan två ställen, säger han.


85 mil cykelvägar planeras

Den regionala cykelplanen för Stockholms län har tagits fram i ett samarbete mellan landstinget, Trafikverket, länsstyrelsen, länets kommuner och intresseorganisationer.

Planen avser ut- och ombyggnad av 85 mil regionala cykelstråk. Konsultfirman WSP group bedömer att satsningarna kommer att kosta cirka 2,2 miljarder.

Både stat och kommuner är med och finansierar satsningarna.

Så läser du kartan: Streckad = Utreds. Rött = Planerade åtgärder. Grön = Åtgärdat.

Grafik: Mitt i Stockholm

Källa: Regional cykelplan för Stockholms län 2015

Fakta

Det här måste cykelvägarna uppfylla

Bredden: Minst 1,7 meter bredd för cykelfält som ligger insprängd tillsammans med bilvägen. Minst 4,3 meter bredd för ett dubbelriktat stråk för både fotgängare och cyklister.

Beläggningen: Ska vara asfalterad och hållas fri från skador och grus. Skador ska åtgärdas snarast.

Separering: Vägen ska separera fotgängare och cyklister. Antingen med målad linje eller olika beläggning.

Hastighetssäkrade passager: Cyklister som kör på cykelstråk parallellt med bilvägar ska ha samma förutsättningar att komma snabbt fram som bilarna på parallellgatan. Bilar som korsar cykelvägen ska lämna företräde.

Belysningen: Ska vara god och kontinuerlig. Lyktstolparna får inte vara placerade inom cykelbanans skyddszon.

Skyltning: Skyltar ska visa vägen och avstånd till målen.

Beläggning och underhåll: Vägen ska vara asfalterad och hållas fri från skador och grus. Halkbekämpning vintertid. Snöröjning påbörjas vid 2 centimeter.

Källa: Regional cykelplan för Stockholms län 2015