Nackareservatet naggas när cykelstråk breddas

Gång- och cykelvägen mellan Nackanäsbron och Hästhagen ska breddas
Gång- och cykelvägen mellan Nackanäsbron och Hästhagen ska breddas
Två tallar som klassas som naturvärdesträd. Hassel, asp och björk.
Det är en del av naturen som ryker när gång- och cykelvägen mellan Nackanäsbron och Hästhagen breddas.
Vinst: en 1,3 meter bredare gång- och cykelväg. Och en olycksdrabbad plats där cyklister ofta krockar byggs bort.

Gång- och cykelvägen utmed Ältavägen ska breddas.

Trafikverket har identifierat gång- och cykelvägen vid väg 260 som ett regionalt cykelstråk som har ”en mängd problem med framkomlighet och trafiksäkerhet”.

Det handlar om smala delsträckor, snäva kurvor, risk för kollisioner mellan gångtrafikanter och cyklister.

Första etapp

I en första etapp vill Trafikverket bredda gc-vägen mellan Nackanäsbron och Hästhagen, en cirka 500 meter lång sträcka, från 3 till 4,3 meter.

För att göra detta krävs dock tillstånd eftrsom en del mark i Nackareservatet, som gränsar till gc-vägen, behöver tas i anspråk.

Och miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka har i dagarna gett tillstånd och dispenser från reservatsföreskrifterna.

Intrånget kommer att innebär att cirka 1 800 kubimeter av naturreservatet omvandlas till cykelväg. Inom sträckan finns bland den snäva kurvan vid Hästhagen där flera olyckor inträffat.

Flera träd ryker

För att göra jobbet kommer två tallar som är klassade som naturvärdesträd och med en omkrets på 1,2 meter, tas bort. Likaså ryker en del hassel, asp, björk och vide.

Stockholm stad, som äger marken, har sagt ja till breddningsarbetet med motiveringen att en breddad gc-väg inte motverkar syftet med naturreservatet. Stockholm stad anser att det är ”positivt om trafiksäkerheten ökar så att fler kan ta sig till naturreservatet på ett tryckt sätt med cykel eller gående istället för med bil.”

Enligt miljö och stadsbyggnadsnämnden beslut måste arbetet med att bredda gc-vägen påbörjas inom två år eller ha avslutats inom fem år.

Beslutet går att överklaga.

Fakta

Naturvärdesträd – grova eller senvuxna träd

Naturvärdesträd är träd som hunnit utveckla naturvärden i någon form. De kan vara grova eller senvuxna äldre träd. Men det kan även vara träd eller buskar som är ovanliga.

Naturvärdesträd sparas i samband med åtgärder i skogsbruket. Undantag kan bland annat göras vid risk för skador på människor och byggnader samt för träd som hotar att falla över elledningar

Källa: Skogsstyrelsen