Min lokala hjälte

Varnar för riktigt dålig tunnelluft

De som färdas i den planerade vägtunneln Östlig förbindelse, kommer att exponeras av partikelhalter "väldigt" mycket högre än vad som normalt förekommer i stadsluft, påpekar Trafikverket i en samrådsremiss.
De som färdas i den planerade vägtunneln Östlig förbindelse, kommer att exponeras av partikelhalter "väldigt" mycket högre än vad som normalt förekommer i stadsluft, påpekar Trafikverket i en samrådsremiss.
De som färdas i den planerade vägtunneln Östlig förbindelse, kommer att exponeras av partikelhalter "väldigt" mycket högre än vad som normalt förekommer i stadsluft.
Det framgår av Trafikverkets samrådsremiss.
Av samrådsremissen framgår även att skyddsvärda träd kan behöva fällas för att bygga tunneln, och att luften på vissa platser kommer att försämras.
På plussidan är snabbare vägförbindelser mellan norr och söder, och minskad biltrafik i Stockholms innerstad.

Trafikverket har gått ut med ett samrådsremiss till Nacka kommun och Stockholm kommun, inför planeringen av Östlig förbindelse, vägtunneln som är tänkt att koppla samman Norra länken och Södra länken.

I remissen redovisar Trafikverket hur projektet kan komma att påverka människor, miljö, och trafikflödena i regionen.

I dag saknas en direkt vägförbindelse mellan östra och norra delen av länet vilket innebär att en stor del av trafiken måste passera innerstaden.

Analyser visar enligt remissen att kösituationen kommer att förvärras i regionen i framtiden, allt fler vägar kommer att drabbas av bilköer.

Östlig förbindelse, som är tänkt att gå i bergtunnel genom Nacka och Stockholm, är enligt remissen tänkt att förbättra framkomligheten och minska sårbarheten i regionens transportsystem och avlasta Stockholms innerstad på biltrafik.

Trafiken väntas minska på Essingeleden, i västra delen av Södra länken, i innerstaden och på Förbifart Stockholm.

Däremot väntas vägtunneln, om den byggs, leda till ökad trafikbelastning på Norra länken, Värmdöleden, östra delen av Södra länken samt Roslagsleden (E18, Norrtäljevägen)

Inom det geografiska område där tunneln är tänkt att byggas, i Nacka kommun och Stockholms kommun, finns enligt Trafikverket stora natur-, kultur-, och rekreativa värden, bland annat skyddsvärda trädmiljöer och rödlistade arter.

Här påpekas att skyddsvärda träd kan komma att skadas eller behöva fällas i samband med vägtunnelbygget.

För att minimera påverkan på naturen krävs enligt Trafikverket noggranna utredningar, framförallt där det finns rödlistade arter.

Om Östlig förbindelse byggs i tunnel kommer den negativa påverkan på luftkvaliteten, enligt remissen, framförallt att begränsas till de områden som omfattas av tunnelmynningar och trafikplatser.

De som färdas i tunneln kommer enligt remissen att exponeras av ”väldigt” höga halter av partiklar, högre än vad som är normalt för stadsluft.

När det gäller luften i tunneln hänvisar Trafikverket till ett pågående forskningsprogram som väntas komma med förslag på vilka riktvärden för partiklar som ska gälla i nya vägtunnlar.

Tiden för samrådet är mellan 18 oktober och 8 november. Förutom Nacka kommun och Stockholms kommun har även allmänheten rätt att komma med synpunkter.

Handlingen finns tillgänglig på Trafikverkets webbplats: www.trafikverket.se/ostligforbindelse

 

Läs mer: Politiker tvekar om Östlig förbindelse.

Läs mer: Östlig förbindelse kan gå i bergtunnel.

Fakta

Skyddsvärda platser i Nacka

Trafikverket pekar i samrådsremissen ut flera områden i Nacka som är viktiga för den lokala och regionala naturmiljön i samband med planeringen av Östlig förbindelse:

Kvarnholmen och Svindersviken: ädellövskogar.

Järlasjön: barrskog.

Ryssbergen: barrskog.

Nyckelviken: ädellövskog.

Lillängen och Storängen.

 

Trafiksituationen i dag:

På Värmdöleden passerar omkring 65 000 fordon per dygn.

I Södra länken passerar 67 000 fordon per dygn, till och från Nacka och Värmdö.