ANNONS

Ny trafikled över Södertörn på väg

Tre dragningar av leden är aktuella. Norra korridoren är favorit.
Tre dragningar av leden är aktuella. Norra korridoren är favorit.
Den ska bli en av landets viktigaste gods- och busstrafikleder. Den ska också få trafikolyckorna på 259:an att äntligen minska.
Efter 20 år av protester och omtag ska dragningen av Tvärförbindelse Södertörn avgöras.
ANNONS

I dagsläget finns det tre tänkbara dragningar i Tvärförbindelse Södertörn-projektet, mellan E4/E20 och riksväg 73.

Under året har markförhållanden undersökts och Huddinge-, Botkyrka- och Haningebor fått chansen att tycka till.

Det är ett brett omtag på ett projekt där första ansökan lämnades in för 20 år sedan och där grannarna protesterade ända upp till högsta instans.

I mars 2013 – efter 15 års processande – kom Trafikverkets besked att hela planeringen skulle göras om.

– Man visste att man inte skulle få igenom planen om man inte gjorde en ny helhet. Huddinge har ju helt andra planer i dag för Flemingsberg och Glömstadalen. Likadant med Botkyrka och Haninge, båda planerar för fler bostäder och arbetsplatser, säger Marie Westin, Trafikverkets nya projektledare.

Statens nota fem miljarder

Det mesta pekar på att det kommer att bli den norra korridoren. Statens nota kommer, oavsett sträckning, att landa på över fem miljarder kronor.

Motorleden sägs i dagsläget vara färdigbyggd 2026, och klart är att den kommer fylla ett syfte. De ständiga trafikolyckorna på väg 259 kommer sannolikt minska och den allt tätare busstrafiken mellan Haninge och Täby har ökat stödet för Tvärförbindelse Södertörn.

Och sen var det ju det här med transporterna. Nästan 20 procent av trafiken Huddinge–Haninge är tung, högst andel i länet. På Glömstavägen, mellan E4/E20 och Huddinge, går det till exempel cirka 20 000 fordon per dygn.

Naturvårdsverket, som bevakar riksintressena för friluftsliv, har tidigare i år kritiserat skyddsåtgärderna.

ANNONS

De har ännu inte yttrat sig i slutsamrådet, men kan komma att kräva fler skyddsåtgärder. Tidigare har naturreservatet i Flemingsbergsskogen varit ett problem för Trafikverket. Men en lösning kan vara att lägga hela eller delar av sträckan i tunnel.

Upp till regeringen

– Vi tittar på skyddsåtgärder för att minska påverkan för de boende i närheten av vägen och för natur- och kulturområdena. Men pengapåsen är inte hur stor som helst, säger Marie Westin.

Tidsplanen avgörs av riksdag och regering. Infrastrukturprojekten i Stockholm slåss om pengarna som aldrig förr. Och två regeringar på raken har vacklat om finansieringen.

– Vi kan ju aldrig veta om en sittande regering vill finansiera eller ändra prioritering. Men vi kan lämna så bra underlag som möjligt. Men läggs det hela tiden på skyddsåtgärder blir projektet allt dyrare, mindre lönsamt och ramlar ner i prioriteringsordningen.

Fram till den 22 december kan allmänheten och övriga svara i samrådet.

Fakta

Områden som påverkas av de tre alternativen

Botkyrkaleden Fittja, Fotograf Oliver Lindkvist

Botkyrkaleden, Fittja.

Fittja/Masmo

Anslutningen till/från E4/E20 är trafiktung och komplicerad med tanke på att Förbifarten också byggs. Det är ingen skillnad för vägarna (korridorerna), utan här ser man på tre olika sätt att ansluta:

1: Fullständigt trafikplats i Masmo genom berget.

2: Fullständig trafikplats i Fittja.

3: Kombination av de båda där trafik från norr ansluter i Masmo och från söder i Fittja.

Glömstadalen från Lovisbergsvägen Fotograf Oliver Lindkvist

Glömstadalen.

Glömstadalen

Norra korridoren:  En kilometer tunnel under Loviseberg i Glömstadalen, alternativt ingen tunnel i Glömstadalen, bara ytväg.

Mellersta korridoren: Tunnel genom Glömstadalen fram till söder om Flemingsberg.

Södra korridoren: Tunnel genom Glömstadalen fram till söder om Flemingsberg.

Granby Koloniområde, Granbyvägen, Fotograf Oliver Lindkvist

Granby koloniområde.

Granby koloniområde

Samma alternativ för samtliga tre korridorer. I dag tvåfilig väg som blir fyrfilig med anslutning från lokala vägar endast vid trafikplatser längs hela vägen fram till väg 73. Ska gå längs med den befintliga vägen (259)så långt det går.

Södra Jordbrovägen, Fotograf Oliver Lindkvist

Södra Jordbrovägen.

Jordbro

Samma alternativ för samtliga tre korridorer. Här är det redan i dag fyrfilig väg. Här ska man se över om trafikplatserna klarar av den ökade trafikbelastningen och justeringar kan behöva göras på till exempel rondellerna.

Flempanskog, Flemingsberg, Fotograf Oliver Lindkvist

Flemingsbergsskolan.

Flemingsbergsskogen

Norra korridoren: Tunnel under hela Flemings-bergs-skogen upp vid Gladö alternativt tunnel halva Flemingsbergs-skogen, resten ytväg.

Mellersta korridoren: Tunnel under hela Flemingsbergsskogen upp vid Gladö.

Södra korridoren: Ytväg genom Flemingsbergsskogen hela vägen till öster om Gladö.


Haninge vill ha norra korridoren

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ord-förande
i Haninge:

– Vi förordar den norra korridoren. Tvärförbindelse Södertörn är oerhört viktig för oss. Både för människor som på tvären behöver ta sig till och från studierna och jobbet, och för möjligheten till mer tillförlitliga transporter inom näringslivet. Den betyder otroligt mycket för Haninges fortsatta tillväxtmöjligheter.


Huddinge vill ha norra korridoren

Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande Huddinge:

– Vi vill ha den norra korridoren med tunnel genom både Flemingsbergsskogen och Glömstadalen. Alternativet anknyter till Flemingsberg på bästa sätt. Vi vill också se en fullständig trafiklösning för trafikplats Masmo.

Kommunstyrelsen fattar beslut om vilket alternativ som ska förordas till Trafikverket i början av nästa år.

V och MP har i tidigare ställt sig negativa till vägbygget.


Botkyrka vill ha norra korridoren

Botkyrka kommun föredrar den nordligaste korridoren.

Den sydligaste dragningen skulle enligt kommunens planeringschef Lars Olson gå relativt nära bebyggelsen i Riksten. Kommunen vill också att leden ansluter till E4/E20 i Masmo.

– Att ansluta i Fittja skulle betyda störningar och be-kymmer för planeringen av bostäder här, säger Lars Olson.

I Fittja finns bland annat planer på nya bostäder mellan moskén och Exploria.

timelineled1

timelineled

Läs mer om trafiknyheter:

Lista: Så många tåg går från din station 2018

Fick nog av pendlandet – sa upp sig

Trafiken stängs av i ett halvår

ANNONS