Tre röster fällde folkomröstningen

Valnämnden i Salem underkände namninsamlingen för en folkomröstning om Rönninge centrum. Några underskrifter föll bort eftersom namnen och person­numren var otydliga.

Det krävdes 1 163 godkända underskrifter för att frågan om en folkomröstning om Rönninge centrum skulle kunna tas upp i kommunfullmäktige. En enig valnämnd underkände dock 157 namn. Bland annat underkändes 67 underskrifter för att de fanns dubbelt i listorna och 28 namnteckningar från personer som inte är folkbokförda i Salem.

Till slut fann valnämnden att det fattades tre Salembor på listorna för att uppfylla kravet där frågan kan gå vidare till kommunfullmäktige.

– Det här är inget politiskt beslut utan ren matematik. Vi har följt lagen, säger valnämndens ordförande Per-Erik Ekman (M).

– Vi tänker överklaga, ­säger Rönningepartiets Mikael Israelsson, vars parti jobbat med insamlingen.

Han reagerar bland annat på att underskrifter underkänts för att personnumren eller namnförtydligandena kategoriserats som oläsliga.

– Vi har lyckats tyda vilka personerna är utan stora problem. Nämnden följer inte avsikten med nya lagen, hävdar han.

Kravet om att listorna också ska innehålla personnummer kom 2011. Enligt förarbetena till lagen kom kravet på personnummer till för att det skulle bli lättare att kontrollera att underskrifterna var riktiga.

Om det står det dock inget i själva lagparagraferna, som kortfattat konstaterar att det förutom personnummer ska finnas adress, datum, namn, underskrift. Någon metod för hur kommunerna ska kontrollera underskrifterna finns inte, enligt Mattias Säfsten, jurist på Justitiedepartement.

– Det finns inga rätt och fel utan är upp till kommunerna. Men tanken med att införa personnumret var inte enligt förarbetena att mindre fel där ska ge underkännanden.

Han fortsätter med ett påhittat exempel:

– Om Kalle Karlsson har någon siffra som är fel eller otydlig i personnumret, men ändå bor på Järvavägen – då verkar det enligt förarbetena till lagen som att kommunen har all anledning att godta underskriften.

Lena Langlet jobbar med demokratifrågor på Sveriges kommuner och landsting, SKL:

– Lagen är inte tillräckligt tydlig och kommunerna gör olika bedömningar. Prövning i rätten skulle kunna ge en praxis, säger hon.