Trots kritiken – radhus byggs i Hjorthagen

Så här är det tänkt att det omstridda bygget nära kvarteret Abessinien i Hjorthagen ska se ut.
Så här är det tänkt att det omstridda bygget nära kvarteret Abessinien i Hjorthagen ska se ut.
Kritiken mot radhusen i Hjorthagen har varit stark. Men i förra veckan antogs detaljplanen - nybygget bredvid kvarteret Abessinien kan därmed bli av.

Radhusen i Hjorthagen ser ut att byggas trots kritik från många håll. Förra veckan beslutade politikerna i stadsbyggnadsnämnden att anta detaljplanen för 40 bostäder och en förskola som ska byggas i två längor,.

Detta trots att Skönhetsrådet, grannar och Stadsmuseet haft synpunkter på projektet som är tänkt att byggas vid Trollhättevägens slut, väster om kulturhistoriska kvarteret Abessiniens med sina huslängor

Att parkmark och att husen kommer för nära Abessinien handlar de flesta synpunkter om.

– Stadsdelen har uttryckt ett behov av förskoleplatser i området och bostadsbehovet är stort i hela Stockholm. Vi bedömer att en förskola och bostäder är en mer effektiv markanvändning än de befintliga garagen, säger Hans Andrasko, handläggare för ärendet.

Husen placeras till stor del på den plats där garagelängorna ligger i dag. Men även en del parkmark försvinner från området.

– Den relativt begränsade naturmark som tas i anspråk är brant och svårtillgänglig och präglas till viss del av ett tidigare stentag. Vi ser det som rimligt att den tas i anspråk. Hällarna på Duschparken ovanför bostadshusen värnas och bebyggelsen är låg för att inte skymma utsikten från dem, säger Hans Andrasko.

Grannar tycker också att husen kommer för nära deras bostäder och påverkar området negativt. Det anses som extra allvarligt då området Abessinien är blåklassat av Stadsmuseet eftersom huslängorna har ett högt kulturhistoriskt värde.

En bostadsrättsförening i Abessinien har också vänt sig mot att garagelängorna på platsen ska tas bort. Detta eftersom ett av garagen ska ha byggts som en del av Abessinien redan 1937 och alltså också enligt bostadsrättsföreningen är värt att skyddas. Något som uppmärksammades först av föreningen.

– Det stämmer att det inte uppmärksammades i början. Men vi har samrått med Stadsmuseet och de bedömer att garaget inte har samma höga kulturhistoriska värde som bostadsbebyggelsen, eftersom det är ett komplement till Abessinien, även om det är samma arkitekt och uppfört samtidigt, säger Hans Andrasko.

Och trots all kritik ser alltså staden ut att gå vidare med planerna på husen, samt den parklek som ska byggas i anknytning till dem. Man gör enbart några mindre förändringar som att husen sänks med en halvmeter. Man får inte heller gräva lika djupt i marken.

– Under granskningen berättade Trafikverket att man kommit längre med planerna för Österleden. Nu planerar verket för en anslutning till leden under den planerade bebyggelsen. Det innebär att vi måste begränsa schaktdjupet, men det är inget problem eftersom byggherren inte behöver schakta så djupt, säger Hans Andrasko.

Fakta

Detta planeras i nya kvarteret ”Jackproppen”

Drygt 40 bostadsrätter i två radhuslängor.

En förskola med plats för 70 barn.

Hjorthagens första parklek byggs.

Motalaparken och Hjorthagsparken byggs ihop genom ett anlagt grönt stråk mellan de två parkerna.

Ett garage byggs under ett av de nya husen. De som bor i Abessinien hänvisas till boendeparkering på gatan.