Grannarna förlorar – grönt ljus för Tumba skog

Tumba skog , planlagda hus sedda från KP Arnoldssons väg. Illustration: White
Tumba skog sett från KP Arnoldssons väg. Till höger, området Tumba bruk.
Både grannar och organisationer har överklagat. På torsdagen kom avslaget från Mark- och miljödomstolen.
– Då får vi kämpa vidare, säger Jan Govella på Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem.

550 bostäder planläggs i Tumba skog. Men protesterna har varit stora och även orsakat splittring bland partierna i Botkyrka.

På torsdagen meddelades domen i mark- och miljödomstolen i Nacka. Det blir avslag för sammanlagt 28 klagande personer och organisationer, däribland ett stort antal grannar i angränsande kvarter, samt Naturskyddsföreningen och Uttrans fastighetsägareförening genom Uttrans Vattenvårdsgrupp.

Naturskyddsföreningen har enligt domen bland annat överklagat med hänvisning till att naturvärdesinventeringen inte varit tillräcklig omfattande och att konsulten som Botkyrka kommun anlitat skulle ha missat naturvärden, och rödlistade fågel- och svamparter.

Vidare hävdar Naturskyddsföreningen att området utgör ett hot mot Segersjös grundvattenområde.

Jan Govella Södra Porten

– Det finns många allvarliga saker i vår överklagan, säger Jan Govella på Naturskyddsföreningen.

Men domstolen ger grönt ljus för Botkyrka kommuns detaljplan. I domen skriver man:

”Mark- och miljödomstolen anser att kommunen på ett godtagbart sätt har redogjort för och bemött de synpunkter som framförts under samråds- och granskningstiden. Kommunen har också redogjort för de överväganden kommunen har gjort med anledning av yttrandena.”

Om kritiken mot naturvärdesinventeringen skriver domstolen:

”Det har inte heller framkommit några konkreta uppgifter som visar att underlaget till miljökonsekvensbeskrivningen varit så bristfälligt att den inte kan ligga till grund för en bedömning av detaljplanen.”