Min lokala hjälte

Upp till 1000 nya bostäder vid Magelungens strand

Hipsters och friluftsklädda familjer spatserar sida vid sida på arkitekternas inspirationsbild av en bryggpark vid Magelungen.
Hipsters och friluftsklädda familjer spatserar sida vid sida på arkitekternas inspirationsbild av en bryggpark vid Magelungen.
Planområdet ligger mellan Magelungsvägen och sjön, och sträcker sig från Fagersjö till Farsta IP.
Planområdet ligger mellan Magelungsvägen och sjön, och sträcker sig från Fagersjö till Farsta IP.
Farstas bebyggelse kryper allt närmare sjöarna. Nästa vecka behandlas planer på 750-1000 nya lägenheter vid Magelungens strand. En del av dem kan hamna inom strandskyddad zon.

Planerna på att bygga samman Fagersjö och Farsta utmed Magelungen börjar ta konkret form. Här är några av de viktigaste punkterna i det start-pm som behandlas i stadsbyggnadsnämnden nästa vecka:

*750-1000 nya lägenheter byggs mellan Magelungsvägen och sjön. Planområdet sträcker sig från Lidl i Fagersjö och bort till Farsta IP.

*En liten del av bostäderna föreslås hamna inom den zon på 110 meter som gäller för strandskydd.

*Magelungsvägen görs om till en stadsliknande gata med 40-kilometersgräns, cykelstråk och flera busshållplatser.

*En ny gång- och cykelbro ska binda samman Magelungens strandområde med Fagersjöskogen.

*En bryggpark anläggs vid Magelungen.

Att ”vända Farsta mot sjöarna” är ett av huvudmålen i det lokala byggprogrammet Tyngdpunkt Farsta. Det har också pratats länge om att bygga ihop Farsta och Fagersjö.

– Det finns stora sociala värden med det. Fagersjö är ganska isolerat idag. Ett nytt område kan ge bättre förutsättningar för kollektivtrafik och för Fagersjöbor att promenera eller cykla till Farsta, säger Veronika Borg, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Men det är knappast okontroversiellt att bygga upp till tusen nya bostäder i ett av Farstas mest älskade naturområden.

I er beskrivning står det att naturvärdena ska förstärkas, samtidigt som ni ska bebygga ett grönområde. Hur går det ihop?

– Vi kommer framför allt att bygga utmed Magelungsvägen. Naturmark ska bevaras i alla kvarter. Vårt mål är också att ta så lite som möjligt i anspråk av zonen med strandskydd, säger Veronika Borg.

Hon tillägger:

– Platsen har inte så många sociala funktioner idag. Man passerar mest, det är inte så många som uppehåller sig här.

Om nuvarande strandområde beskrivs som isolerat och svårtillgängligt, målar staden upp en desto mer idyllisk bild av det framtida bostadsområdet. Eller vad sägs om det här:

”Naturstråk, parkrum, gårdar och takterrasser gestaltas för ett inkluderande grannskap och gemensamt vardagsliv och fritid. Det ska vara lätt att träffa grannar och det ska finnas plats för gemensamma aktiviteter.”

Bebyggelsen i det nya området kommer att bestå av både bostads- och hyresrätter. För att utnyttja marken effektivt kommer låga hus att undvikas.

– Det blir inga radhus. Just nu undersöker vi höjder mellan fyra och tolv våningar, säger Veronika Borg.

I området finns flera kända fornlämningar.

– Vi försöker hålla ett öga på dem. Det kan också bli aktuellt med utgrävning. Stadsmuseet och länsstyrelsen kommer att vara inblandade i arbetet.