ANNONS

Upplands-Bro får naturreservat

Nu blir naturreservatet vid Lillsjön och Örnässjön verklighet.
Nu blir naturreservatet vid Lillsjön och Örnässjön verklighet.
Beslutskarta över naturreservatet från kommunfullmäktige i Upplands-Bro.
Beslutskarta över reservatet från kommunfullmäktige i Upplands-Bro.
Sara Ridderstedt, gruppledare för Miljöpartiet i Upplands-Bro.
Sara Ridderstedt, gruppledare för Miljöpartiet i Upplands-Bro.
Det är nu beslutat att naturreservatet Lillsjön-Örnässjön ska bildas med visst undantag - boende på södra sidan i området.
ANNONS

Under senaste kommunfullmäktige beslutades att Lillsjön och Örnässjön, med omgivande skogs- och odlingsmarker, blir naturreservat, med undantag från södra sidan om reservatet som i nuläget inte ingår.

När vi växer måste vi också säkra människors livskvalitet

– Upplands-Bro kommun är en av de kommuner som bygger mest i Stockholmsregionen. Det är oerhört viktigt att en kommun i stark tillväxt också prioriterar naturvården. När vi växer måste vi också säkra människors livskvalitet, säger Sara Ridderstedt (MP) som sitter i majoritetskoalitionen i kommunen. Detta menar hon ska ske genom långsiktigt bevarande och skötsel av området och den biologiska mångfalden med den äldre skogen, ekarna, odlingslandskapet och sjöarna.

De som redan bor här anger det ofta som ett skäl till att man väljer att bo kvar

Vad betyder det här för kommunen?
– Människor flyttar till vår kommun för att kunna kombinera stadsliv med natur, miljö, vatten och rekreation. De som redan bor här anger det ofta som ett skäl till att man väljer att bo kvar. Naturvård, friluftsliv, fysisk aktivitet och hälsa hör samman. Reservatsbildning sida vid sida med tätortsexpansion visar verkligen vad vi menar med en grön kommun i utveckling.

Ni kommer att föra dialog med grannarna söder om reservatet vad innebär detta?
– Att vi har en fortsatt dialog med närboende utifrån de synpunkter och inspel som förts fram inför reservatsbildningen.

Kommunen vill nu utöka sitt innehav i naturreservatet genom att köpa mark. Utöver det ingår enskild mark och vatten i Örnässjön. För att lyckas söker kommunen statsbidrag hos Naturvårdsverket.

Ambitioner finns att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade i reservatet, att informationen om kulturlämningar ska förbättras och man vill fortsättningsvis att badplatser och motionsslingor utgör baspunkter i området. Förbud mot jakt kommer att införas med undantag från skyddsjakt.

 

ANNONS

 

 

ANNONS