Upplands-bro får kritik efter felaktiga direktupphandlingar

Upplands-Bro kommun, upphandling
Revisionsbyrån EY hittade brister i kommunens sätt att göra upphandlingar.
Kommunens rutiner för upphandling behöver stärkas. Det anser revisionsbyrån EY som nyligen gjorde en utredning om Upplands-Bro kommun.
– Det är alltid allvarligt när fel begås, säger Karl Ölander, tillförordnad kommunchef.

Utredningen av kommunens rutiner för offentliga upphandlingar gick till så att revisionsbyrån EY gjorde ett antal stickprov där de granskade fem nyligen genomförda upphandlingar.

De tittade då på om de följde kommunens egna riktlinjer och om det var i linje med lagen om offentlig upphandling LOU. I flera av fallen fanns det brister.

– Det är olyckligt att det sker över huvud taget. Här kan vi bara uppnå 100 procent framöver genom att tydligare utbilda, informera och ställa krav på kommunens olika beställare, säger Karl Ölander.

Fel kan leda till skadestånd

Bland annat har de i två fall gjort direktupphandlingar, trots att värdet är högre än tröskeln för vad man får upphandla direkt inom ramen för LOU. Om kommunen bryter mot lagen om offentlig upphandling riskerar de att tvingas betala skadestånd.

En direktupphandling innebär att kommunen bara tar in offerter från ett företag eller en leverantör, istället för flera. Det kan till exempel handla om en ombyggnad av en skola eller annan kommunal verksamhet. Enligt LOU för detta bara göras om kostnaden är lägre än knappt 590 000 kronor.

De har även i flera fall gått emot sina egna rutiner och inte låtit flera företag eller leverantörer komma in med offerter, trots att det uttryckligen står i deras riktlinjer. I de fallen billigare upphandlingar.

Saknas rätt kompetens

– Det är alltid allvarligt när fel begås. Det gör att kommunens rykte som affärspartner och upphandlande myndighet försämras och gör dessutom att vi riskerar att få dåliga avtal och i värsta fall råka ut för skadeståndsanspråk, säger Karl Ölander.

Han anser samtidigt att det inte är ett stort problem i Upplands-Bro.

– Delar av kritiken har vi dessutom tagit till oss och tar in i vårt pågående arbete med att se över hur kommunen arbetar med upphandling.

Revisionsbyrån skriver i sin rapport att det finns tydliga brister i hur direktupphandlingar samordnas och att det behövs bättre dokumentation. De påpekar dessutom att det på sina håll i kommunen saknas rätt kompetens.

Chefer får utbildning i upphandling

Enligt Karl Ölander ska den bristande kompetensen nu vara förstärkt. Bland annat genom att se till att de som har mandat att göra upphandlingar har rätt utbildning.

– Chefer i kommunen ska ha genomgått ett utbildningspaket med många delar. Ett av blocken i denna utbildning handlar om upphandling. Det är i linje med att kommunen måste ha medarbetare med rätt kompetens för att utföra sina uppdrag.