Utbyggnad ska präglas av grönska

HELENELUND Helenelund ska få fler bostäder och arbetsplatser. Men områdets karaktär får inte gå förlorad. Den kommentaren fick kommunen från invånarna under den så kallade Helenelundsdialogen.

Nu har man tagit fram konkreta direktiv för framtida exploatering. Bland annat ska man i det kommande planeringsarbetet sträva efter att få blandade upplåtelseformer för bostäder, bättre bullerskydd samt attraktiva byggnader.

Viktigt är också att förtätning av centrala delar sker i harmoni med grönska och parkstråk.