Utsträckt strandskydd kan slopas

Botkyrka/Salem Länsstyrelsen ser över strandskyddet i Botkyrka och Salem och överväger att upphäva skyddet på vissa platser.

Strandskyddet gäller 100 meter från strandlinjen. På vissa platser finns även utökat strandskydd, som innebär att skyddszonen omfattar 300 meter. Det är i första hand detta utökade skydd som Länsstyrelsen ser över.

Att utvidgade skydd upphävs handlar om att Länsstyrelsen inte längre gör bedömningen att områdena har tillräckligt höga värden.

Till och med den 8 april kan markägare och andra berörda lämna synpunkter.