Ja till utveckling av Lidingö Centrum med småstadskänsla

lidingö centrum
C: Centrumomvandlingen måste starta. Annars riskerar ännu mer skattepengar att gå till spillo.
Efter tio års planarbete går utvecklingen av Lidingö Centrum in på ytterligare ett omtag.
Nu måste majoritetspartierna säkerställa att centrumprojektet kommer igång så att inte ännu mer skattepengar läggs på utredningar som sedan inte kan användas. Staden fick 2018 skriva av hela 29 mnkr på grund av att tidigare utredningar om Centrum blivit inaktuella.

Centerpartiet kommer vara en konstruktiv kraft i opposition där vi säger ja till en utveckling av Lidingö Centrum med småstadskänsla. Vi ser dock flera frågetecken som staden behöver arbeta vidare med för att nå ett bra resultat för Lidingö:

  • Ekonomi: Det är av yttersta vikt att projektet går ihop ekonomiskt för staden. Ett överskott bör eftersträvas för att kunna delfinansiera övertäckningen av Torsviksdiket.
  • Gestaltning: När Centerpartiet tog fram ett eget förslag för centrum var gestaltning och anpassning till villastaden en bärande del. Vi anser det viktigt att gestaltningen i högre grad ansluter till villastaden med materialval och ljus färgsättning.
  • Varierade bostäder: Vi vill att det planeras för varierade storlekar och upplåtelseformer i de tillkommande bostäderna. Det skapar en levande och trygg stadsdel för både unga och gamla.
  • Miljö- och klimatsmart byggande: I exempelvis Norra Djurgårdsstaden ligger man långt fram i miljösmart byggande. Det perspektivet lyser dock med sin frånvaro i stadens projekt-PM. Centerpartiet vill att centrum ska utvecklas hållbart där man utgår från livscykelperspektiv vid byggandet, med ekosystemtjänster och förnybar energi.

När staden planerar måste man också se till hela öns utveckling. Utvecklingen av centrum får inte slå mot stadsdelarnas konkurrenskraft. Exempelvis får inte staden möjliggöra för överetablering av matbutiker som slår ut stadsdelarnas handel. Centerpartiet vill att Lidingö centrum ska vara ett intressant alternativ istället för att behöva åka över bron, t ex genom fler kaféer och restauranger, småbutiker och aktiviteter som bowlinghall med sportbar.

Patrik Buddgård (C), gruppledare

Tor von Sydow (C), ordförande

Lilian Becker (C), ledamot stadsbyggnadsnämnden

Lotta Cavalli Björkman (C), ledamot stadsbyggnadsnämnden

Gabor Sebastiani (C), ersättare stadsbyggnadsnämnden