Här är vägarna som kan få HÖJD hastighet

Kartan visar remissförslaget till nya hastighetsgränser på större vägar och gator i Skarpnäcks stadsdel. Fler gator finns i faktarutan.
Kartan visar remissförslaget till nya hastighetsgränser på större vägar och gator i Skarpnäcks stadsdel.
Här är föreslås det bli förändrade hastigheter – men först ska förslaget ut på en remissrunda.
Här är föreslås det bli förändrade hastigheter – men först ska trafiknämnden besluta om förslaget skickas på en remissrunda.
Här är dagens hastighetsgränser som i många fall föreslås att höjas eller sänkas. Förslaget väntas gå ut på remiss snart.
Här är dagens hastighetsgränser som i många fall föreslås att höjas eller sänkas. Förslaget väntas gå ut på remiss så snart trafiknämnden beslutat om detta.
Många vägar i stadsdelen kommer att få höjd hastighet. Det finns också gator där farten kan dämpas och sträckor med blandade hastigheter där det föreslås bli enhetligare skyltning. Trafiknämnden ska snart besluta om att skicka ut förslaget på remissrunda.  

Stockholm stad har gjort en stor översyn av hastighetsgränserna. Två mål är att fler bilister ska hålla rätt fart och att det är säkert för gående, cyklister och mopedister. Hastighetsgränserna ska därför vara logiska utifrån hur gatan används och gatorna ska utformas så att bilisterna inte kör fortare än vad som är trafiksäkert.

Näst på tur för justering av hastighetsgränserna är flera områden i Söderort. Trafiknämnden tar vid sammanträdet i december beslut om liggande förslag ska skickas ut på remissrunda. Trafikkontoret har i många fall föreslagit höjda hastighetsgränser. Tanken är bland annat att restiden för bilpendlare inte ska öka totalt sett när smågator har låg hastighet. För Skarpnäcks stadsdel kan många 50-sträckor ryka. Vägsträckor där det ömsom är 50- och 30-skyltat föreslås få mer enhetligt 40 km/h.

– På vår gata Fyrskeppsvägen är det i dag 30-gräns, men den hålls inte och jag bävar för hur fort bilisterna skulle köra om hastigheten höjdes, 50, 60?, kommenterar Petter Samuelsson, som inte tycker förslaget går ihop med en säker trafikmiljö för fotgängare och cyklister.

– Vi gör en generell hastighetssänkning i hela staden där 50 som bashastighet försvinner och ersätts med 40 km/h. Med sänkningen får vi en säkrare trafikrytm och det blir framför allt säkrare för oskyddade trafikanter, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

På Horisontvägen i Skarpnäck där är 50-skyltat, förutom en kort 30-sträcka, är förslaget att dämpa farten till 40 km/h. På Rusthållarvägen och Byälsvägen i Bagarmossen kan det istället bli höjd hastighet.

Byälvsvägen är tyvärr fysiskt byggd för att personer kommer köra snabbare än 30km/h ändå. Lång och bred gata utan farthinder eller övergångsställen är inte optimalt.

Mattias (Kommentar på Facebook)

Gamla Tyresövägen och Sockenvägen där 50-skyltarna står tätt föreslås sänkt fart. Även på Olaus Magnus väg, med en del butiker i botten av bostadshusen och politiska förhoppningar om mer stadsliv i framtiden, föreslås sänkt fart.

På Nynäsvägen där bilarna far fram i 70 k/h i dag är tanken att sänka hastigheten på långa sträckor, men höja farten till 80 km/h en bit söder om Sockenvägen.

På Kärrtorpsvägen blir det höjd hastighet genom Björhagens centrum och Kärrtorps centrum och även förbi Kärrtorps idrottsplats, dit många barn och ungdomar tar sig.

Hur går höjningar, i vissa fall utanför skolor och förskolor, ihop med att öka säkerheten för oskyddade trafikanter?

– Det är inte så att vi bara kommer att höja hastigheten. Vi kommer också att se över vilka fysiska säkerhetshöjande åtgärder som behövs, säger Daniel Helldén.

nya-gaturvis-hastighetshojning

Översynen av hastigheter kan innebära att det blir små eller stora ombyggnader av vägsträckningar och korsningar. Budgeten för varje stadsdel beräknas hamna på 30-60 miljoner kronor utöver miljonkostnader för omskyltning. Generellt handlar det då om att bygga separata gång- och cykelbanor, säkrare korsningar och förändra en gatas utformning så att farten dämpas. Risken för ökat buller måste också utredas innan föreslagna hastighetshöjningar kan ske.

Daniel Helldén betonar att det här är ett förslag som ska gå ut på remiss innan det är dags för politikerna att fatta beslut.

– Skolorna kommer att få tycka till och vi välkomnar också att allmänheten lämnar sina synpunkter till trafikkontoret, säger han.

Tidsplanen för projektet sträcker sig tio år framåt, ett sista inriktningsbeslut ska tas senast 2022 och att alla åtgärder föreslås vara genomförda 2026.

Tyck till! Är förslaget på nya hastigheter bra eller dåligt? 

Fakta

Hastigheterna sätts utifrån från gatans funktion: 

Gångfart: Mycket låg hastighet på gator i utpekade centrum med tät bebyggelse och aktiva verksamheter såsom butiker.

30 km/h: Låg hastighet på gator som ingår i lokalnätet, huvudgator utanför skolor och vid idrottsplatser och lekplatser. Det kan också vara gator där många hus har entrén mot gatan och det är mycket folkliv.

40 km/h: Här handlar det också om gator som ingår i lokalnätet men som samlar upp mycket biltrafik. Hastigheten sätts relativt låg på grund av till exempel bebyggelse längs sträckan och många korsningar. Det kan också vara gator i industri- och verksamhetsområden.

60 km/h: Högre hastighet på gator med hög grad av separering mellan olika trafikanter och få korsningspunkter. Få hus direkt intill vägen.

80 km/h: Hög hastighet sätts trafikleder och dylikt med helt separerad gång- och cykeltrafik och planskilda passager alternativ att  dessa ligger i större korsning där hastigheten sänks. Inga anslutningar på sträcka och korsningspunkter med ett korsningsavstånd på över 600 m. Möteseparering med mitträcke bör finnas ifall det kör över 20 000 fordon/ dygn och räfflad mittremsa vid över 10 000 fordon/dygn.

Källa: Trafikkontoret