Så ska Vårbergstoppen bli modern

Stadsträdgårdsmästaren Elisabeth Rosenquist Saidac tycker att Vårbergstoppen är fantastisk
Stadsträdgårdsmästaren Elisabeth Rosenquist Saidac tycker att Vårbergstoppen är fantastisk
Vid Grytan planerades en gång en amfiteater. Nu kan en läktare bli verklighet.
Vid Grytan planerades en gång en amfiteater. Nu kan en läktare bli verklighet.
Vårbergstoppen ska rustas till en modern park, med aktiviteter för både unga, barn och äldre. Parken behövs när Skärholmens stadsdel får tusentals nya invånare. Men en del av skogen ryker.

Alla som har stått på Vårbergstoppens högsta punkt vet att utsikten är oslagbar. Ett finare panorama över Mälaren och Storstockholm finns knappast. Flottsbrobacken, Kista Torn, Kaknästornet, Globen, Nackamasterna – alla landmärken syns härifrån under klara dagar.

– Det här är en fantastisk plats, och en plats med stora möjligheter, säger stadsträdgårdsmästaren Elisabeth Rosenquist Saidac, låter blicken svepa över vyn och tillägger:

– Man skulle kunna sätta upp en panoramakarta häruppe, så att besökarna kan läsa om vad det är de ser. Man kan också tänka sig att ordna en plats för fågelskådning.

Vi har tagit en promenad hit upp, en solig morgon i slutet av april. På gångvägarna möter vi joggare och skolklasser och i gröngräset rastar hussar och mattar sina hundar. Vårbergstoppen är populär, och nu satsar Stockholms stad 50 miljoner kronor för att rusta den till en modern stadsdelspark

Nära samarbete med stadsdelen

Beslutet klubbades i trafiknämnden i början av april, som en del av ytterstadsprojektet ”Ett grönare, mer attraktivt och levande Stockholm”. Som stadsträdgårdsmästare, knuten till trafikkontoret, har Elisabeth Rosenquist Saidac ansvar för satsningen, tillsammans med projektledaren Jean-Louis Dessalles.

– Vi ska starta arbetet med att ta fram en programhandling för hur parken ska utformas, i nära samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning. Det är jätteviktigt, för det är ju framför allt invånarna här som ska vara i parken. Dessutom blir stadsdelsförvaltningen ansvarig för skötseln när parken är klar, säger hon.

Projektet är ännu i sin linda, men en del kan avslöjas redan nu. Utegym ska till exempel byggas, berättar stadsträdgårdmästaren medan vi går nerför en slingrande gångväg. Tanken är att det ska finnas flera stationer, med varierande svårighetsgrad.

– Det tror jag är jätteviktigt. Både unga och äldre ska kunna använda gymmen och känna att de passar dem, säger hon.

Planer på teater med läktare

Så kommer vi fram till Grytan, där många firar valborg. Det är lätt att förstå hur namnet uppstått när man ser de rundade, branta sidor som omgärdar gräsplanen. Faktum är att Grytan var tänkt att bli en amfiteater, när den 90 meter höga Vårbergstoppen skapades. Den byggdes på 1960-talet av spräng- och schaktmassor från Klarakvarteren inne i stan och från bostads- och tunnelbanebygget i Skärholmen.

Idén kom från dåvarande stadsträdgårdsmästaren Holger Blom. Han skapade den parkstruktur som fortfarande finns. Men den amfiteater han planerade blev aldrig klar.

– När byggboomen gick över och exploateringen stannade av dog idén om en stadsdelspark. Vårbergstoppen blev mer av en naturpark. Men den vision Holger Blom hade och den grund han skapade håller än i dag. Det är den vi ska bygga vidare på, med stor varsamhet, säger Elisabeth Rosenquist Saidac.

Hon kan mycket väl tänka sig att en gradängläktare byggs vid Grytan, så att teater kan spelas här. Men inga beslut är som sagt fattade och hon framhåller att man ska ha en dialog med Vårbergsborna om hur parken ska utvecklas.

– Brukarundersökningar ska göras, som framför allt stadsdelsförvaltningen ska hålla i. Vi vill verkligen lyssna in vad invånarna vill ha, säger Elisabeth Rosenquist Saidac.

En del av skogen försvinner

Lekplatser blir det i alla fall med säkerhet, och aktiviteter för tonåringar. Och både barn och ungdomar kommer att bli fler, i framtidens Vårberg.

– Vårbergstoppen är inte vald av en slump. Det ska byggas många bostäder i Vårberg, och det kommer att finnas stort behov av rekreation och grönska, både för nya och gamla Vårbergsbor, säger stadsträdgårdsmästaren.

Den planerade exploateringen betyder att en del av grönskan vid Vårbergstoppens fot försvinner. 390 bostäder ska byggas i ett skogsområde längs Vårbergsvägen (se karta). Både tallar, björkar och mossbelupna stenar ryker, om förslaget går igenom.

Det är där vi avslutar vår promenad, och Elisabeth Rosenquist Saidac konstaterar att platsen är magisk.

– Jag förstår att människor tycker att det är synd att en del av skogen försvinner, men samtidigt är det en viktig poäng att parken hamnar alldeles intill bostäderna. Vi genomför projektet i samarbete med både stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret för att områdena ska knytas ihop på ett bra sätt.

Fakta

Byggstart hösten 2018

April 2017: Trafiknämnden klubbade beslutet om satsningen på Vårbergstoppen.

2017: Utredning om hur Vårbergstoppen ska utvecklas.

2018: Bygghandlingar tas fram. Byggstart tidigast under hösten.

2018–2021: Stadsdelsparken byggs (under minst tre år).

Källa: Trafikkontoret

Vid Vårbergs centrum byggs nu en 15 meter högt bostadhus. De flesta andra projekt är ännu inte påbörjade.

Så här ska Vårberg växa

Här är de områden i Vårbergs som ska förtätas, genom Fokus Skärholmen. Planerna innebär att Vårberg får tusentals nya invånare.

VÅRBERGSVÄGEN

Vårbergsvägen ska bli en gata kantad av byggnader. 1 000–1 500 bostäder samt en grundskola och förskolor planeras, mellan Ekholmsvägen och Vårbergs sjukhus.
Ett vård- och omsorgboende ska också byggas, och kan placeras i Vårbergs sjukhus, enligt ett förslag från fastighetsägaren Micasa som också vill inhysa ett trygghetsboende.

Samråd för planerna längs Vårbergsvägen ska ske tredje kvartalet 2017. Planerna förväntas klubbas andra kvartalet 2018.

Längs sträckan ligger Vårbergs IP, som ska utvecklas till ett idrottscentrum, med bland annat tre konstgräsplaner, en multihall och en teknikhall för inomhusfotboll. 2021 ska det vara klart.

VÅRBERGSTOPPEN

I ett skogsparti vid Vårbergstoppens fot, längs Vårbergsvägen, planeras cirka 390 nya bostäder – 165 ungdomsbostäder (hyresrätter), 190 bostadsrätter och 35 radhus (också bostadarätter). Planerna var ute på samråd hösten 2016. Beslut i stadsbyggnadsnämnden beräknas till tredje kvartalet 2017.

SÖDERHOLMEN

250–300 bostadsrätter planeras i anslutning till Söderholmsgränd. Söderholmsskolan ska också byggas ut, och en förskola byggas. Samråd planeras under tredje kvartalet 2017. Beslut i stadsbyggnadsnämnden beräknas till andra kvartalet 2018.

CENTRUM

Ett 15 våningar höghus byggs just nu vid Vårberg centrum, med 80 hyresrätter och en förskola i bottenvåningen. Dessutom planeras ett 15 våningar högt hus med 176 studentbostäder på Fjärdholmsgränd, där parkeringshuset står i dag. Sex punkthus på Fjärdholmsgränd ska dessutom byggas ut på höjden, så att de rymmer ytterligare 156 lägenheter (varav 132 studentbostäder).