ANNONS

Värmdö utreder skolans kvalitet

ANNONS

Värmdö Utbildningsenheten i Värmdö kommun har fått i uppdrag att se över vilket resultat skolpengen ger. Finansieringsnämnden för utbildning ska nu utreda detta och resultatet ska presenteras i aprilnämnden. Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser, Salsa, ger ett beräknat värde på betygen, enligt en statistisk modell där hänsyn tagits till föräldrars utbildning, andel elever med utländsk bakgrund samt könsfördelning. Tillsammans med annan information ska det ge en nyanserad bild av skolans kvalitet.