Vatten forsade in i villaområdet

Antalet översvämningar i Stockholm ökar stadigt. Ett underdimensionerat avloppssystem, fler skyfall och hård exploatering är orsaken.

Stockholm vatten menar att mycket måste göras – annars blir Stockholm ett nytt Venedig.

Jan Spanedal var på bröllop i Helsingborg när vattnet från Bällstaån vällde in i hans villa i Bromsten under helgen den 5 och 6 september. När han kom hem kunde taxin inte köra fram till huset. Det var vatten överallt.

– Vi fick ta av oss skorna och vada. Sedan var vi vakna hela natten och tömde, berättar han.

Även avloppsvatten läckte ut.

– Lukten satte sig i väggarna, berättar Jan Spanedal.

En granne fick sin pool totalförstörd. Han tänker kräva skadestånd av kommunala Stockholm vatten. Det är han inte ensam om.

De senaste årens statistik över skadeståndsanspråk visar att översvämningarna ökar stadigt. Enligt Mathias von Scherling, utredningsingenjör vid Stockholm vatten, är orsaken främst klimatförändringar i form av fler och häftigare skyfall.

– Och avloppsnätet har inte kapacitet att ta hand om vattnet, ­säger han.

I äldre avloppsrör samsas regnvatten- och spillvatten från hushållen, vilket gör att stockholm­are får sanera avföring från golven när trycket blir för stort och vattnet sprutar ut genom golvbrunnar och avlopp.

Regnvattnet kan dessutom tränga in i ledningar som endast är avsedda för spillvatten när det inte får plats i marken – rör som då också översvämmas.

En annan bidragande orsak till översvämningarna är Stockholms hårda exploatering.

– Staden förtätas hela tiden kring ett gammalt avloppsnät som inte hinner med ökade mängder, säger Mathias von Scherling.

I våras antog Staden en ny dagvattenstrategi. Den handlar om att göra plats för gröna ytor vid exploatering. Det räcker inte att leda bort dagvattnet i rör – regnet måste också i kunna filtreras i marken.

Men det krävs fler åtgärder för att hela Stockholm inte ska översvämmas då Mälarens vattennivå höjs av långvariga regn.

Husen måste till exempel börja byggas på högre höjd, något länsstyrelsen har tagit fram nya riktlinjer för. Annars är risken stor att Stockholm inom hundra år blir ett nytt Venedig, står det i Stockholm vattens årsberättelse för 2014.

Även Nya Slussen, som förbättrar avtappningsmöjligheterna från Mälaren till Saltsjön, ska motverka katastofscenariorna.

Kan stockholmarna förvänta sig fler översvämningar i framtiden?

– Vi ska inte acceptera dem, men det kommer att inträffa översvämningar även framöver, säger Mathias Von Scherling.

Fakta

Översvämningarna ökar kraftigt

2012 skickade 67 personer in skadeersättningskrav till Stockholm vatten efter översvämningar. Hittills i år har redan 141 krav kommit in – före översvämningarna den 5–6 september.

Även igenkorkade gatubrunnar orsakar översvämningar. Stoppen har nästan tredubblats på åtta år. 2014 anmäldes 985 fall.

Källa: Stockholm vatten,

Trafikkontoret