Växande skulder kan tvinga Huge att sälja fastigheter

Kommunen och Huge står inför stora ekonomiska utmaningar. Nu kan det bli aktuellt för det kommunala bostadsbolaget att sälja lokaler eller låta dem övertas av kommunen.

Huddinge kommun står inför stora investeringsbehov rörande infrastruktur och lokaler. Befolkningen växer och fram till 2022 riskerar kommunkoncernens skuld att stiga till 16 miljarder kronor, på grund av satsningar som behövs. Nu har tjänstemännen tagit fram en slutrapport med förslag på åtgärder som kan bromsa skuldsättningen.

Rapporten godkändes i kommunstyrelsen i förra veckan – men inga konkreta beslut är tagna.

Vesna Jovic, kommundirektör i Huddinge, berättar att kommunen bland annat tittar på vilka verksamheter kommunen ska och inte ska äga.

– Det handlar om att kommunen behöver genomföra ett antal åtgärder för att inte behöva låna i så stor utsträckning, säger hon.

I rapporten lämnas flera besparingsförslag, som att prioritera satsningar på investeringar i infrastruktur och verksamhetslokaler framför byggandet av nya bostäder i kommunkoncernens regi, och att låta externa aktörer bygga verksamhetslokaler.

Det kommunala bostadsbolaget Huge skulle kunna finansiera nybyggen eller upprustningar genom att sälja loss befintliga bostäder och lokaler, samt överlåta verksamhetslokaler till kommunen. Kostnaderna för kommunens övertagande av lokalerna behöver utredas för varje enskilt objekt.

Huge har börjat titta på vilka verksamheter som kan vara aktuella att sälja. I dag har bolaget ett brett utbud av lokaler, allt från bostäder till kommersiella lokaler, verksamhetslokaler samt sex stadsdelscentrum. Vilka lokaler som skulle kunna vara aktuella för försäljning är ännu oklart.

En tänkbar strategi som lyfts i rapporten är att kommunen tar över ägarskapet av alla Huges verksamhetslokaler som nyproducerats från 2015. Ett annat alternativ är att ta över delar av, eller alla verksamhetslokaler.

För kommunen kan det bli aktuellt att överta lokaler för förskolor, skolor, äldreomsorg och annan kärnverksamhet där verksamhet kommer att bedrivas över längre tid. På så vis kan verksamheten bedrivas till självkostnadspris. Om Huge i stället fortsätter att hantera dem måste verksamheterna bedrivas utifrån affärsmässiga villkor, något som bedöms ge en dyrare nota för kommunen.

– Vi måste både bygga billigare, frigöra eget kapital och uppnå bättre ekonomiskt resultat för att undvika att kommunkoncernen lånar mer än nödvändigt. Det innebär att Huge behöver ta ett helhetsgrepp över vilka lokaler eller bostäder som ska byggas respektive rustas upp, behållas eller säljas, säger Vesna Jovic.

Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, poängterar att inga beslut är tagna.

– Rapporten är förvaltningens förslag på hur kommunens ska klara den långsiktiga finansieringen när kommunen växer, säger han.

Alla parter i kommunstyrelsen godkände själva slutrapporten. S, V och MP yrkade avslag på att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med åtgärder utifrån rapporten, men förslaget godkändes då de borgerliga och SD röstade för.

– Vi yrkade avslag eftersom vi vill ta ställning till förslagen var för sig när de är färdigberedda, säger Emil Högberg, Socialdemokraternas gruppledare.

Enligt Vesna Jovic förväntas kommunstyrelsen ta beslut i ärendet under våren.

– Vi kommer att återkomma med förslag i ett tjänsteutlåtande där våra politiker får besluta, säger hon.

Fakta

Kommunens skulder

I januari 2016 uppgick kommunkoncernens långfristiga skuld (som ska betalas över en längre tidsperiod än ett år) till 6,5 miljarder kronor. I början av 2015 beräknades kommunens och Huges investeringsbehov landa på 9,7 miljarder fram till 2022. Det skulle i sin tur ge kommunkoncernen en skuld på 16 miljarder kronor 2022 – en skuldökning med 167 procent som bland annat skulle kunna ge en skatteökning för Huddingeborna.