Vaxholms plan för Norrberget får bakläxa

En rivning av Norrbergskolan i Vaxholm skadar "lokala kulturmiljövärden" skriver länsstyrelsen i sitt yttrande.
En rivning av Norrbergskolan i Vaxholm skadar "lokala kulturmiljövärden" skriver länsstyrelsen i sitt yttrande.
Norrbergsskolan, Vaxholm. Här vid vattnet vill kommunen i stället bygga 200-300 bostäder.
Norrbergsskolan, Vaxholm. Här vid vattnet vill kommunen i stället bygga 200-300 bostäder.
Vaxholms plan för Norrberget är så ofullständig att det inte går att bedöma om den strider mot riksintresset. Det skriver länsstyrelsen i ett yttrande. Dessutom vill myndigheten att kommunen utreder om man kan bevara Norrbergsskolan.

Vaxholms stads planförslag för att bebygga Norrberget på Vaxön med 200-300 bostäder är alltför ofullständigt. Det skriver Länsstyrelsen i ett samrådsyttrande och hotar att upphäva den framtida detaljplanen, om kommunen inte skärper sig.

– Underlaget är för litet tycker jag. Det behöver kompletteras för vi ska kunna ta ställning till det, säger planhandläggare Lisa Palmér på länsstyrelsen i Stockholm.

Länsstyrelsen slår ned på flera punkter i planen som man tycker är bristfälliga. Bland annat anser myndigheten att det saknas uppgifter i förslaget för att kunna bedöma om det påverkar riksintresset för kulturmiljövården på Vaxön.

Länsstyrelsen är också kritisk till att kommunen i sitt förslag struntat i att ta upp myndighetens tidigare synpunkter, bland annat hur det nya bostadsområdet ska passa ihop med parken Lägret, Storstugan och villabebyggelsen och hur landskapsbilden kommer att påverkas, främst från sjösidan.

”Planförslagets påverkan på ett riksintresse bör redan behandlas i samrådskedet och att flytta fram frågan till granskningsskedet överensstämmer inte med hur riksintressesystemet är avsett att fungera” skriver länsstyrelsen.

I yttrandet kan man även läsa att kommunen bör komplettera planen med uppgifter hur vatten och miljö kan påverkas och hur framtida buller ska hanteras.

Norrbergsskolan kallar länsstyrelsen ”en exponent för en yngre årsring i stadsväven” och råder kommunen att utreda om skolan ”kan bevaras helt eller åtminstone till någon del”. Utredningen bör innehålla en ”antikvarisk konsekvensanalys”, skriver länsstyrelsen.

– Vi tycker att skolan är skyddsvärd. Den är av betydelse för den lokala historien, säger Lisa Palmér till Mitt i.

Myndigheten ställer sig också undrande inför kommunens uppgifter att rivningslov inte krävs för Norrbergsskolan, Lillstugan och Lägerhöjden och begär även i dessa fall fler uppgifter.

Att kommunen i sitt förslag skriver ”Några riksintressen enligt fjärde kapitlet berörs inte” anser länsstyrelsen är formellt fel eftersom området omfattas av miljöbalken.

Det är lite bakläxa ni ger kommunen?

– Ja.

Har kommunen gjort det här i bakvänd ordning?

– Markanvisningstävlingar brukar oftast vara gjorda innan det kommer en detaljplan. Det är också en förklaring till att det här inte är komplett.

Hur sannolikt är det att ni kan komma att upphäva detaljplanen i framtiden?

– Det kan  vi inte säga nu. Vi behöver ha ett bättre underlag.

 

LÄS MER:

Namninsamling i Vaxholm snart vid första målet

Alliansledare i Vaxholm vill stoppa folkomröstning

Många vill bygga på Norrberget

Ny namninsamling för att bevara Norrbergsskolan i Vaxholm