Ännu en seger för Vaxholms stads plan för Norrberget

norrbergsskolan
Mark- och miljödomstolen bedömer inte om en detaljplan är bra eller dålig, bara om kommunen handlagt ärendet formellt rätt.
Vaxholms stad har handlagt planen för att bygga bostäder på Norrberget som man ska. Det anser Mark- och miljödomstolen och avvisar överklaganden från bland andra Naturskyddsföreningen i Vaxholm.

Striden om rivningen av Norrbergsskolan och planerna på att bygga bostäder tycks aldrig ta slut. Förra veckan fick Vaxholms stad rätt i Mark- och miljödomstolen som avvisade överklaganden från bland andra Naturskyddsföreningen i Vaxholm.

Bland Naturskyddsföreningens invändningar mot detaljplanen är att den kommer ”skada riksintressena påtagligt” och att Norrbergsskolan finns på Svenska byggnadsvårdsföreningens nationella lista över hotade svenska kulturmiljöer. Dessutom anser föreningen att planen innebär en betydande miljöpåverkan.

Domstolen konstaterar att den bara har till uppgift att bedöma om kommunen brutit mot någon rättsregel, men det har inte framgått av överklagandena, anser man.

Tvärtom skriver domstolen att ”kommunen har handlagt aktuellt planärende på ett formellt riktigt sätt och inom det handlingsutrymme som kommunen har vid detaljplaneläggning”.

Även Vänsterpartiet och Jan-Olof Schill (S) hade överklagat detaljplanen. Vänsterpartiet hade inte rätt att klaga eftersom det inte är en förening med ”huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen”. Jan-Olof Schill hade inte rätt att klaga eftersom han inte är granne med  planområdet och direkt berörd av det.

För knappt två månader sedan avslog Mark- och miljödomstolen även överklaganden från en rad privatpersoner samt Vaxholms villaägarförening.