Här är verksamheterna som Solna stad stöttar

Många föreningar får bidrag från Socialnämnden.
Många föreningar får bidrag från Socialnämnden.
Sju föreningar väntas få ekonomiskt stöd från Socialnämnden i Solna för att kunna driva sin verksamhet.
Totalt handlar det om stöd på över 1,2 miljoner kronor. Snart ska nämnden fatta beslut.

Varje år beviljar Socialnämnden ekonomiskt stöd till olika hjälpföreningar och verksamheter i Solna. I år handlar det om sju olika föreningar som sammanlagt får dela på 1 210 000 kronor.

Alla föreningar som ansöker beviljas inte bidrag, men väldigt få avslag görs, menar Ann-Charlotte Fager, förvaltningschef på Socialförvaltningen.

Hur väljs de ut?

– Vi har i socialnämndens reglemente att vi ska bevilja föreningsbidrag till föreningar inom vårt verksamhetsområde. Sen ansöker föreningarna om bidrag. Det gäller framförallt föreningar som hjälper Solnas invånare, säger Ann-Charlotte Fager.

Hur mycket har ni i ”pott”?

– Vi har 1,5 miljon i budget till detta, så i år använder vi inte allt. Det är för att vi har 300 000 kronor avsatta för det samarbete som staden skulle ha med Stadsmissionen att ta över den verksamhet som RIA tidigare haft, men som inte kommit igång. Men pengarna är kvar i budgeten, säger Ann-Charlotte Fager.

Att verksamheten ännu inte kommit igång beror på svårigheten att hitta en passande lokal, menar hon.

Socialförvaltningen föreslår vilka som ska beviljas bidrag, vilket Socialnämnden senare tar beslut om. Beslut i ärendet tas i nämnden tisdagen den 25 maj.

Fakta

Så mycket pengar får föreningarna

Trampolinen. Föreningen Trampolinen bildades våren 2016 i anslutning till öppnandet av vuxenenhetens stödboende Trampolinen. Boendet riktar sig till personer med beroendeproblematik och syftet är att ge goda förutsättningar till att leva ett nyktert och drogfritt liv. Föreningen utgörs av samtliga boende på Trampolinen och är ett viktigt inslag för att få klienterna att känna delaktighet och möjlighet att påverka sin vardag. Huvudsyftet med föreningsbidraget är att skapa bättre förutsättningar för de boende på Trampolinen att kunna driva sin förening och skapa en hållbar lösning för styrelsearbetet.
Socialnämnden har beviljat föreningen Trampolinen bidrag med 50 000 kr/år för år 2017 och 2018.

Glöden. Föreningen Glöden är ett socialt arbetskooperativ som riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning, missbruksproblematik samt samsjuklighet. Föreningen drivs i form av en ideell förening som är brukarstyrd och erbjuder en meningsfull sysselsättning och förberedande arbetsträning. Föreningen är ett socialt arbetskooperativ som är ett värdefullt alternativ för personer med missbruksproblematik, psykiskt funktionshinder samt samsjuklighet att komma närmare arbetsmarknaden och att rehabilitera sig utifrån sina egna förutsättningar.
Socialnämnden har beviljat föreningen Glöden i Solna bidrag för åren 2015-2019 med 100 000 kr per år.

Sällskapet Länkarna Solna. Sällskapet Länkarna är en ideell förening vars huvudmål är hjälpa alkoholmissbrukare, stötta nyktra alkoholmissbrukare och medverka till en återanpassning som innebär en bättre livskvalitet samt att hjälpa anhöriga. Föreningen finns på Blomgatan i Solna där lokalen används till rehabilitering och aktiviteter. Lokalen inrymmer också ett antal gästrum som hyrs ut till medlemmar och andra personer som behöver hjälp vid rehabilitering eller ett tillfälligt boende.
Socialnämnden har beviljat Sällskapet Länkarna i Solna bidrag för åren 2015-2018 med 210 000 kr per år samt att upplåta lokalen vid Blomgatan kostnadsfritt under år 2015-2018. Lokalkostnaden är i dagsläget 150 000 kr per år. Sällskapet Länkarna har även beviljats tilläggsanslag för arrangerande av öppet hus under jul.

Hela Människan RIA Solna Sundbyberg. Hela Människan RIA Solna Sundbybergs verksamhet vänder sig till människor i olika form av utanförskap. Målet är att minska den sociala utsattheten och höja livskvalitén bland besökarna. Under 2017 ska föreningen utöka med uppsökande verksamhet i Solna. Syftet är att skapa kontakt med aktiva missbrukare och motivera till förändrad livshållning. Det skall ske genom samtal och stöd, kontakt med självhjälpsgrupper, myndigheter och andra samt genom att erbjuda alternativ sysselsättning.
Socialnämnden har beviljat Hela Människan RIA Solna Sundbyberg bidrag med 50 000 kr för år 2017.

Östervägens aktivitetshus. Föreningen Östervägens Aktivitetshus drivs som en ideell förening. Deltagarna har olika inkomster som sjukersättning, sjukpension, försörjningsstöd eller aktivitetsersättning. Gemensamt för deltagarna är att de deltar i sysselsättningsverksamheten utifrån sin egen förmåga. Verksamheten bedrivs på uppdrag av socialförvaltningens vuxenenhet i anvisade lokaler lämpliga för ändamålet. Föreningen Östervägens Aktivitetshus är en verksamhet som är ett värdefullt alternativ för personer med psykiskt funktionshinder samt samsjuklighet att komma närmare arbetsmarknaden och att rehabilitera sig utifrån sina egna förutsättningar.
Socialnämnden har beviljat föreningen Östervägens Aktivitetshus i Solna bidrag för åren 2015-2019 med 100 000 kr per år.

Agera Kvinnojour. Agera Kvinnojour erbjuder skyddat boende för våldsutsatta personer över 18 år som definierar sig som kvinnor eller tjejer med eller utan barn. Föreningen erbjuder stöd genom bland annat boende och stödsamtal, till kvinnor och tjejer som har blivit utsatta för psykisk, fysiskt, sexuellt, hedersrelaterat eller ekonomiskt våld. Kvinnojouren erbjuder stöd även till kvinnor som inte är boende på det skyddade boendet samt till anhöriga.
Socialnämnden har beviljat Agera kvinnojour bidrag i form av att upplåta lokal kostnadsfritt för verksamheten år 2016 – 2019. Lokalkostnaden är efter renoveringar ca 480 000 kr per år.

Brottsofferjouren. Brottsofferjouren i Västerort är en ideell förening som kostnadsfritt ger stöd och hjälp till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsofferjouren är tillgänglig måndag – fredag kl. 9 – 17 samt några kvällar per månad.
Solna socialförvaltning har sedan juli 2012 en överenskommelse med Brottsofferföreningen Västerort om verksamhetsbidrag om 220 000 per år.

Källa: Solna stad