”Villainbrotten har ökat lavinartat”

Kommundirektör Maria Johansson och lokalpolisområdeschef Jörgen Karlsson.
Kommundirektör Maria Johansson och lokalpolisområdeschef Jörgen Karlsson.
Inför 2017 hade kommunen som mål att öka tryggheten i Upplands-Bro. Men invånarna känner sig betydligt mindre trygga än tidigare, enligt SCB:s medborgarenkät. Både polis och kommun tror att fler inbrott är den främsta orsaken.
– Villainbrotten har ökat lavinartat, säger kommundirektör Maria Johansson.

Upplands-broarna känner sig betydligt mindre trygga än för fyra år sedan. Det visar SCB:s medborgarenkät, som kommunen deltagit i år 2017, 2015, och 2013.

Kurvan går nedåt och tryggheten ligger dessutom långt under snittet för alla 131 kommuner som är med i enkäten. Upplands-broarna ger tryggheten ett betygsindex på 39 – att jämföra med 57 för samtliga kommuner tillsammans.

Både polis och kommun tror att fler bostadsinbrott är den främsta orsaken till att tryggheten minskar.

– Den brottstyp som ökat mest det senast året är bostadsinbrott, som i sig skapar otrygghet. En annan förklaring är att människor i högre utsträckning skriver om brott i sociala medier. När du får information direkt från någon som råkat ut för ett brott skapar även det otrygghet, trots att det kan ha skett någon annanstans, säger Jörgen Karlsson, lokalpolisområdeschef.

Kraftig ökning av bostadsinbrott

Mitt i har hämtat statistik från Brottsförebyggande rådet. Den visar att bostadsinbrotten ökade med 55 procent till och med november 2017, jämfört med motsvarande period året innan (130 gentemot 84 anmälda inbrott).

– Att lösa brott och få ner kriminaliteten är främst polisens ansvar. Men vi som kommun har ett väldigt stort ansvar för att våra medborgare ska känna sig trygga och trivas i vår kommun, säger Maria Johansson.

Vill vända utvecklingen

Kommunen och polisen har undertecknat ett gemensamt löfte för att skapa en tryggare närmiljö i Upplands-Bro under 2018. Konkreta åtgärder är en satsning på föreningsdrivna nattvandringar och en fortsatt utveckling av grannsamverkan.

– Under 2016 hade vi stora problem med anlagda bilbränder. Men genom att samarbeta med Fryshuset fick vi ner dem. Som kommun handlar det om att arbeta på lång sikt för att förhindra att våra ungdomar hamnar i utanförskap, säger Maria Johansson.

Prioriterade områden

Enligt kommunens invånare upplevs Bro centrum och stationsområde samt centrala Kungsängen som de mest otrygga platserna att vistas på.

Därför ökar nu polisen sin närvaro i dessa områden.

Fakta

Kommunens och polisens medborgarlöfte 2018

Löftet handlar om att skapa en tryggare närmiljö i kommunen genom följande åtgärder:

  • Ökad polisiär närvaro i ovan nämnda områden.
  • Minst åtta i förväg planerade gemensamma insatser på dessa platser med synlig närvaro av polis, polisvolontärer, kommunal personal, trygghetsvärdar och andra trygghetsskapande aktörer.
  • Kommun och polis ska samverka för att stödja och utveckla nattvandringar i samtliga kommundelar.
  • Minst fyra i förväg planerade narkotikainsatser på dessa platser, där polis och socialtjänst har en operativ samverkan.
  • Kommunen åtar sig att ha lokal trygghetsskapande personal i Bro bland annat genom Fryshuset, som bedriver trygghetsinriktade insatser.
  • Kommun, polis och bostadsföretagen ska gemensamt bland annat genom träffar med kontaktpersoner för grannsamverkan mot brott, utveckla det kvalitativa arbetet med att förebygga inbrott i bostäder.
Källa: Upplands-Bro kommun