Villaområde kan förtätas med 80 nya bostäder

Så här kan husen komma att se ut.
Så här kan husen komma att se ut.
Fågelsången kan förtätas med 80 nya bostäder.

Kommunen har sagt ja, men grannar har nu överklagat till mark- och miljödomstolen.

Ända sedan 2008 har det funnits planer på att bygga på ett par obebyggda tomter utmed Almvägen i Fågelsången. I februari godkände fullmäktige en detaljplan som tillåter 80 nya bostäder i området: 10 parhus, 20 radhus samt ett vårdboende med 50 lägenheter.

I det här fallet kommer initiativet till förtätningen från de privata fastighetsägarna, men enligt kommunen är det förenligt med dess vision om hur Sollentuna ska utvecklas.

– Det är ett stort tryck på byggbar mark i Stockholmsområdet, och att utnyttja central mark ligger i linje med översiktsplanen, säger David Saveros, planarkitekt på stadsbyggnadsavdelningen.

Ett flertal grannar överklagade dock till länsstyrelsen. Bland annat vände de sig emot att förtätningen bidrar till ökad trafik, insyn och skugga – och att för liten hänsyn tas till nuvarande fastighetsägare i området.

Men länsstyrelsen avslog protesterna och summerade balansgången mellan olika intressen såhär: ”De anförda olägenheterna bedöms dock inte bli större än att de kan godtas i den storstadsregion som planområdet utgör en del av”.

Nu har några av grannarna drivit frågan vidare och överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

– Jag tycker att förslaget kommer att göra min boendemiljö sämre, och rent allmänt tror jag inte att den här grusvägen kommer att klara av så mycket mer trafik. Man löser inte bostadsbristen genom att smälla upp några radhus i ett högriskområde så nära järnvägen, ­säger Jessica Ekmark.

Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, säger att förtätning alltid är en svår avvägning mellan allmänintresse och särintresse men står fast vid kommunens tidigare bedömning.

– Att utveckla ett område utan att det förlorar själva essensen är alltid en svår balansgång, och i det här fallet menar vi att det är ett godtagbart sätt att förtäta i Sollentuna.