Lärare vittnar om hedersvåld – skolan saknar plan

Järvas arbete mot hedersvåldet har allvarliga brister, visar en ny rapport.
Järvas arbete mot hedersvåldet har allvarliga brister, visar en ny rapport.
Lärare på skolor och förskolor i Järva vittnar om barn som utsätts för hedersvåld och förtryck.
Men trots att skolorna är skyldiga att agera har de ingen handlingsplan, visar en ny rapport från Stockholms stad.

Enligt Stockholms stads program från 2017 ska skolor och förskolor motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Men programmet följs inte.

En kartläggning som stadsrevisionen gjort visar att inga av de granskade förskolorna eller skolorna i Rinkeby-Kista infört aktiviteter för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck under 2017 och 2018 – trots de nya kraven.

”Granskningen visar att kännedomen om programmet överlag är tämligen låg i de granskade nämndernas verksamheter”, skriver revisorerna i rapporten.

”Kunskapsbrist”

Det betyder inte att problemen inte existerar. 14 av 160 förskollärare och 12 av 97 skollärare i Rinkeby-Kista och Skarpnäck uppgav i rapporten att de misstänkt att ett barn utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck under 2017 och 2018.

När elever i Stockholms stad svarade på samma fråga 2018 sa sju procent av 1 800 elever att de någon gång utsatts eller utsatt någon annan för kollektivt legitimerat våld.

Men skolornas pedagoger har få eller inga verktyg för att hantera varningssignalerna. Överlag är kunskapen om programmet och hedersvåldsproblematik låg, visar granskningen.

”Det finns en kunskapsbrist” uppger flera av de intervjuade.

Inga rutiner för bortgifte

Verksamheterna hade, enligt rapporten, inte fört några diskussioner om hur man ska agera om ett barn utsätts för hedersrelaterat våld. Det finns heller inga rutiner för hur man ska agera vid misstänkt könsstympning eller bortgifte.

Trots att det finns anmälningsplikt bland skolans personal är det inte självklart att orosanmälan görs, uppger de intervjuade.

Stadsrevisionen kräver nu att staden vidtar flera åtgärder för att se till att skolor, förskolor och socialtjänst höjer sin kompetens.

Fakta

Så gick granskningen till

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2017 om ett program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Programmet, som gäller perioden 2017-2020, anger att stadens verksamheter ska arbeta förebyggande och upptäckande mot förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck samt ge stöd och hjälp åt utsatta.

Men programmet följs inte, visar en ny rapport.

Enligt stadens egen rapport saknas åtgärder på samtliga skolor som granskats.

Sex förskolor och två skolor har ingått i granskningen, fördelat jämnt mellan Rinkeby-Kista och Skarpnäck.

Man har också skickat ut en enkät till personal inom förskola och skola. Inom förskola var det 161 personer som svarade. Siffran inom skolan är inte presenterad, men uppges vara tillräckligt stor för att dra statistiska slutsatser.

När granskningen var slut uppgav Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning att de planerar för kompetenshöjande insatser för förskolepersonal.

Källa: Stockholms stad