Bro Hof slipper riva bana

Golf Bro Hof slott slipper att återställa de delar av golfbanan som byggts i ett naturreservat. Det slår förvaltningsrätten fast i en dom.

Ett återställande skulle kosta ”flera hundra miljoner kronor”, enligt Bro Hof slott.

Förvaltningsrätten anser att det är ”fullständigt orimliga proportioner mellan vad som kommer belasta Bro Hof och vad det allmänna vinner på återställandet.”

Varken Upplands-Bro kommun eller Bro Hof slott har valt att överklaga domen.

Miljödomstolen prövar också om anläggandet av goflbanan kan strida mot miljöbalken.