ANNONS

Så vill partierna prioritera om de vinner

Val 2018 Botkyrka
Polisskontor i norra B, sänkt skatt, nej till försäljning av bostäder. Vilka vill vad?
Lokaltidningen Mitt i frågade partierna vilka fem frågor de vill prioritera om de vinner valet.
Vilket parti vill ha polisstation i norra Botkyrka? Vilka vill ha sänkt skatt? Och vilka vill sätta stopp för försäljning av Botkyrkabyggens bostäder?
Här får du de svaren – och många till.
ANNONS

Vi frågade partiernas ledare om fem punkter de vill prioritera i Botkyrka om de vinner valet. De fick också svara på vad de sätter igång med först.

1. Fem punkter ni vill prioritera om ni vinner valet?
2. Vad börjar ni med först?

Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Socialdemokraterna.
1. Bygga 8000 nya hem och skapa en bostadsgaranti för alla unga i kommunen, så att alla kan flytta hemifrån.

2. Anställa fler lärarassistenter, lärare och kuratorer i skolan. Samt ge lärare mandatet att skapa ordning och reda i klassrummen, med exempelvis mobilförbud.

3. Sätta upp trygghetskameror och stärka samarbetet med polisen så vi kan tränga ut kriminaliteten och jobba våldsförebyggande i skolorna.

4. Skapa mer valmöjligheter för dig som har omsorg, så att du får välja vård och omsorgsboende, välja insats. Samt få mer omsorgstid.

5. Utveckla våra centrum och centrumområden till att blir tryggare och mer levande.

– Arbete med alla fem påbörjas under hösten.
Stina Lundgren, oppositionsråd, Moderaterna.
1. Ökade trygghetsinsatser genom fler övervakningskameror, väktare och poliser. Vandalisering och klotter åtgärdas inom 24 timmar. Men även genom förebyggande insatser från tidig grundskola.

2. Kommunens budget ska fokusera på skola, vård, omsorg, idrott, renoveringar och ökad trygghet. Mindre pengar till vuxenkultur och kulturföreningar. Sänk skatten med 25 öre.

3. Inför LOV så att vi får verklig valfrihet inom vård & omsorg. Stå upp för friskolorna och alla elevers rätt att välja rätt skola. Möjliggör för byggnationen av fler trygghetsboenden – i alla kommundelar.

4. Det ska råda nolltolerans mot mobbning och skadegörelse samt direkt polisanmälan vid brott i skolan. Släpp mer ansvar till rektorer och lärarlagen. Låt fungerande skolor tjäna som exempel för andra. Förändra resursfördelningen så den följer varje elevs individuella behov.

5. Företagare skapar jobb! Vi behöver välkomna alla typer av företag som vill etablera sig. Vi ska erbjuda byggklara tomter till låga priser. Kommunens näringslivskontor behöver förstärkas.

– Det viktigaste är att prioritera rätt i kommunens ekonomi, vilket är något som måste synas och märkas i den nya majoritetens första budget, den för 2019.
Myrna Persson, kommunalråd, Miljöpartiet.
1. Vi vill införa medborgarbudget och öka Botkyrkabornas makt över besluten. Vi vill också införa en klimatfond för unga för att uppmuntra fler unga att tänka kreativt kring hållbarhet.

2. Laddstolpar, biogaspumpar och cykelstationer ska finnas i alla kommundelar. Att ställa om från fossila bränslen till förnyelsebara är ett prioriterat område för att klara klimatutmaningen.

3. Allt som kommunen bygger ska byggas hållbart i trä istället för betong. Alla kommunens byggnader ska också ha gröna tak, med solpaneler eller sedumtak.

4. Sänkt arbetstid för de som tar hand om barn och äldre i Botkyrka. Vi vill ta ett första steg mot sänkt arbetstid där det behövs som mest och genomföra ett försök under kommande mandatperiod.

5. Fler vuxna i skolan. Vi vill anställa fler lärare, kuratorer, psykologer och stödpersonal. Alla elever behöver få utvecklas utifrån sina förutsättningar och vi ska tidigt fånga upp psykisk ohälsa.

– Direkt efter valet vill vi börja arbeta med medborgarbudget som vi tror är ett bra sätt att stärka Botkyrkaborna och öka deras inflytande över politiken även efter valet. Omställningen till fossilfria resor och hållbart byggande har vi redan påbörjat och vi vill fortsätta att ta fler stora kliv framåt med klimat- och miljöfrågorna under kommande mandatperiod.
Anders Thorén, gruppledare, Tullingepartiet.
1. Bilda Tullinge egen kommun så att Tullingeborna själva kan få inflytande över sin framtid och hur resurserna ska fördelas vad gäller utveckling och underhåll av skolor, äldreomsorg, miljö, bebyggelse, vägar och centrum mm.

2. Bygga den simhall som länge efterfrågas av många Tullingebor, inte minst av barnfamiljerna på Riksten.

3. Skapa ett tryggare Tullinge Centrum med nya entréer, ett ljust och soligt torg, en liten park och attraktiva mötesplatser. Vår utgångspunkt blir den plan som tags fram av oss 2013.

4. Delfinansiera en bättre pendeltågsstation i Tullinge med två uppgångar. Detta skulle möjliggöra flera infartsparkeringar och sammanbinda den södra och norra delen av Tullinges centrala delar.

5. Satsa på äldreomsorgen genom att införa valfrihet (så kallad LOV) och bygga fler äldreboenden i Tullinge så att de äldre själva kan välja det alternativ som var och en tror passar bäst.

– Högst prioriterat blir huvudfråga: Att bilda Tullinge egen kommun.
Östen Granberg, gruppledare, Sverigedemokraterna.
1. Trygghet är en förutsättning för frihet. Prio 1 är att ta itu med gängkriminaliteten, paralelsamhällerna som växer sig starka idag. Vi kommer att ta itu med dom kriminella elementen på riktigt. Människor ska känna sig trygga på gator och torg.

2. Vi kommer att satsa på en förbättrad intregration på riktigt, alla skall ges möjlighet att anpassa sig till det svenska samhället, det vill säga ta seden dit man kommer.

3. Vi kommer att föreslå en mottagningspaus för asylsökande i kommunen, samt även fortsättningsvis säga nej till fler modulbostäder.

4. Vi kommer att inrätta ett återvandringskontor för att underlätta för dom som vill återvända till sina hemländer. Migrationsverket hjälper också till ekonomiskt för dom som vill återvända till sina hemländer.

5. Vi kommer att säga nej till byggnadsprojekt som förstör vår vackra miljö och våra historiska marker och fornminnen. Till exempel Ingen nöjespark i Hågelbyparken.

– Vi börjar med dom kriminella gängen.
Mats Einarsson, kommunalråd, Vänsterpartiet.
1. Bygg fler hyresbostäder! Öka takten i bostadsbyggandet, särskilt av hyresrätter med rimliga hyror. Upprustning och renovering utan chockhöjda hyror. Nej till all försäljning av kommunala bostäder!

2. Satsa på dem som arbetar mest, men tjänar minst! Vi vill ge en extra lönehöjning till kommunens lågavlönade. Rätt till heltid. Minska visstidsanställningarna.

3. Låt fler Botkyrkabor vara med och bestämma! Utveckla den lokala demokratin. Det ska bli lättare att organisera sig både i och utanför de politiska partierna. Stärkt stöd till föreningslivet.

4. Ett fossilbränslefritt och klimatneutralt Botkyrka! Bygg klimatsmart. Utveckla kollektivtrafiken och sänk taxorna.

5. Fortsätt utveckla det våldsförebyggande arbetet i våra skolor! Skapa ett våldsförebyggande center tillsammans med polisen och andra myndigheter.

– Vi är redan igång med samtliga!
Stefan Dayne, gruppledare, Kristdemokraterna.
1. Vi vill införa Lagen Om Valfrihetssystem (LOV) i Botkyrka för att äldre själva ska kunna välja utförare av vård och omsorg, vilket också underlättar för nya vårdgivare att etablera sig.

2. Vi vill införa familjecentraler i Botkyrka där flera aktörer såsom öppna förskolan, socialtjänst, MVC och BVC finns under samma tak, som stöd för familjer.

3. Vi vill satsa på ett äldreboende med språkinriktning, då Botkyrka kommun är en mångkulturell kommun med en stor andel äldre med ett annat modersmål än svenska och behovet av platser på äldreboende är stort.

4. Vi vill införa en elevhälsogaranti som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag. Då den psykiska ohälsan ökat bland unga är det mycket viktigt att få hjälp så snabbt som möjligt.

5. Vi anser att satsning på familjerådgivning och öppna förskolan behövs nu mer än någonsin. Vår övertygelse är att trygga fungerande familjer bygger ett tryggt och stabilt samhälle. Stöd till familjer i olika former är en investering för framtiden.

– LOV – Lagen om Valfrihetssystem.
Lars Johansson, gruppledare, Liberalerna.
1. Skolan. Alla ska lämna skolan med godkända betyg. Vi vill satsa på lärarna och avlasta dem administrativt arbete genom att anställa lärarassistenter. Bättre stöd till elever med särskilda behov.

2. Ökad trygghet. Bygg en polisstation i Norra Botkyrka och fler synliga poliser på gator och torg. Anställ kommunala trygghetsvakter. Ge socialtjänsten resurser till brottsförebyggande arbete.

3. Integration. Ökad integration genom goda kunskaper i svenska språket. Det leder till jobb och att ha en egen lön att leva på. Kampen emot hedersförtryck måste intensifieras.

4. Infrastruktur. Bygg fler infartsparkeringar. Bygg en andra uppgång på Tullinge station. En ny dragning av väg 225 för att minska trafiken i Vårsta är ett måste. Gräv ner E4 genom Norra Botkyrka.

5. Bostäder. Bygg nya bostäder så att kommunens attraktionskraft ökar och så att man kan göra bostadskarriär. Det behövs både bostäder med eget ägande och hyresrätter samt bostäder för ungdomar.


– När det gäller vilken fråga vi sätter igång med först om vi får makten så är det skolan som gäller. Med en väl fungerade skola står vi väl rustade att råda bukt på samhällets utmaningar. Vi får fler i arbete, lägre brottslighet bättre integration. Därför sätter vi skolan först!
Dag Ahlse, vice ordförande, Centerpartiet.
1. Öppna upp för privata aktörer i Botkyrkas hemtjänst. Låta de äldre välja själva mellan alternativ som passar dem.

2. Fler ungdoms- och seniorboenden. Billiga bostäder för unga nära kommunikationer. Mer seniorboende för att öka omsättningen på lägenheter i Botkyrka. Varför inte bygga om nuvarande kommunhus till bostäder när det flyttas?

3. Satsa på bättre fritidsaktiviteter i Norra Botkyrka
Till exempel fördjupa samarbetet med lokala idrottsföreningar med stöd till ledare och mer lokaler/idrottsplatser för att ge ungdomar mer meningsfull fritid

4. Bättre centrum i Tullinge. Tullingeborna förtjänar ett bättre centrum med fler affärer, service och en pendeltågsuppgång till.

5. Anropstrafik i Grödinge. En del av Botkyrka har knappt några kommunikationer alls och tvingar boende där att använda bilen. Detta skulle också lätta trycket på infartsparkeringarna.

– Det vi skulle sätta igång med först är att bättra på förutsättningarna för de äldre inom hemtjänsten. Att vara bland de sämsta i landet som det är idag är helt oacceptabelt!
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.