ANNONS

”Nej till förbifart genom Storskogen”

Storskogen vid Hemmesta har varit tänkt som nytt område för bilväg.
Storskogen vid Hemmesta har varit tänkt som nytt område för bilväg.
Bygga vägar och bostäder och samtidigt värna viktig natur. Det är en balansgång som Värmdös politiker måste hantera. Här berättar de hur de ska lyckas.
ANNONS

Bygga vägar och bostäder och samtidigt värna viktig natur. Det är en balansgång som Värmdös politiker måste hantera. Nu frågar sig läsare hur de ska lyckas med det. Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

En av dem som vill bevara natur är Berit Eriksson.

–  Att Storskogen i Hemmesta får vara kvar är viktigt, att man bevarar viktig natur och platser för rekreation härute och att man inte bygger när det inte är hållbart med den övriga infrastrukturen.

I en serie på fem delar svarar nu politikerna – på läsarnas viktigaste frågor.

Hur jobbar ditt parti för att bevara viktig natur i Värmdö?

Liv Simonsen (V)
– Vi vill minimera miljöpåverkan genom att förtäta i redan bebyggda områden med bra kollektivtrafik när nya bostäder och verksamheter ska byggas. För att ta så lite mark och natur i anspråk som möjligt vill vi främst bygga flerfamiljshus.
Mikael Lindström (S)
– Vi säger nej till en storskalig exploatering i och förbifart genom Hemmesta storskog, detsamma har gällt ”Förbifart Ekedal”. Vi har velat påskynda arbetet med fler naturreservat. Vi tror på att förtäta klokt i centrumområden.
Filip Joelsson (MP)
– En av Miljöpartiets viktigaste frågor! Vi vill bevara stora grönområden i anslutning till tätorterna men även utanför. Vi behöver skapa nya naturreservat där de gör nytta och samtidigt peka ut de områden där det är mest lämpligt att bygga.
Ina Ununger (C)
– Grön miljö är en hjärtefråga. C-initiativet att medverka i Race for the Baltic har lyft upp vattenfrågor och ett friskt hav. För att säkra rekreation/näringsliv krävs vatten som går att dricka och bada i. En frisk marin miljö, bevarande av skog och åkermark är investeringar för framtiden.
Fredrik Sneibjerg (L)
– Vi har drivit på om ett naturreservat vid Horsten för att förhindra den tilltänkta fartygsleden som skulle spränga sönder världsunik miljö för all framtid. Vi vill öka antalet naturreservat i Värmdö och vi vill jobba för en rekreationsplats likt Hellasgården kring Kvarnsjön.
Deshira Flankör (M)
– Vi kommer att fortsatt att arbeta för att Värmdölandet ska bevara sin småskalighet och skärgårdskaraktär medan större bostadsutveckling ska fokuseras centrumnära och framförallt i Gustavsberg.
Anna Lipinska (KD)
– Värmdö växer kraftigt och det är i grunden positivt, Kristdemokraterna välkomnar fler Värmdöbor. Men tillväxten måste ske hållbart. Cykelvägar och kollektivtrafik ska anpassas till den ökande befolkningen på Värmdö. Kristdemokraterna Värmdö säger nej till en förbifart genom Storskogen och en kraftig exploatering av området för bostäder.
Thorulf Empevik (SD)
– Vi arbetar för att i största möjliga mån värna och bevara gammal och känslig natur på Värmdö men vi måste också ta hänsyn till befolkningsökningen som i nuläget är bland de högsta i landet. Enligt politikerna tros ju invånarantalet nå 60 000 år 2030. I det läget behöver man hitta en balans mellan dessa två.
ANNONS