Så ska bilköerna bort från Österåker

BIlköer
Ingen gillar att sitta i bilkö.
Trafiken är en av Österåkersbornas viktigaste frågor inför valet. Så här vill politikerna i kommunen göra – om de får bestämma.

Skolan, trygghet, bostäder, trafik och integration. Det är några av de frågor som intresserar Österåkersborna mest inför valet.

I en serie på fem delar får politikerna svara på vad de vill göra, om de får bestämma.

Hur ska ni minska bilköerna i kommunen?

Michaela Fletcher, kommunalråd, Moderaterna
Här gäller det att agera på flera olika sätt. Dels genom kapacitetshöjande åtgärder och att bygga bort flaskhalsar, men också genom en utbyggd kollektivtrafik och fler infartsparkeringar.
Mathias Lindow, kommunalråd, Liberalerna
Snabbare, tätare och mer pålitlig kollektivtrafik. Genomförandet av Trafikverkets åtgärder med två körfiler från Rosenkälla till Söralidsvägen. En väg från Stava syd till Täljö. På sikt en förbifart Åkersberga norr om tätorten.
Michaela Haga, Centerpartiet
Det behövs en rad åtgärder i befintligt vägnät och nya kopplingar för att lösa trafikproppar.
Kritiskt för att få fler att ställa bilen är förbättrad turtäthet och linjedragningar i kollektivtrafiken samt trafiksäkra gång- och cykelvägar.
Arne Ekstrand, Kristdemokraterna
Rondell i Skärgårdsstad och 4-filigt från Söra. Bättre arbetsplatskvot för att minska pendlingen mellan bostäder och arbetsplatser. Motorväg till Rosenkälla med tillhörande sidoväg.
Lennart Berneklint, Österåkerspartiet
Bilköerna reduceras kraftigt i och med dubbelfilerna vid väg 276 mellan Cirkel K-rondellen och Söralidsvägen. Dessutom dras trafiken om till Österskär med egen väg via den nya rondellen och undergången under järnvägen vid McDonalds.
Ann-Christine Furustrand, oppositionsråd, Socialdemokraterna
Infartsparkeringar. Utvecklad kollektivtrafik. Uppmuntra bilpooler. Framtida förbifart är nödvändigt då en huvudväg, väg 276, gör det allt för sårbart. Vägförbättringar för bättre framkomlighet. Cykelvägar. Kollektivtrafiknära bebyggelse.
Michael Solander, Miljöpartiet
Resor med kollektivtrafik bör stimuleras och biltrafiken minska. Cykling behöver underlättas inom kommunen och till grannkommuner för pendling. Fler infartsparkeringar. Gör det lättare och säkrare för barn att själva att ta sig till skolan.
Francisco Contreras, Vänsterpartiet
Satsa på kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Österåker måste bli en cykelkommun. Ett levande näringsliv minskar behovet av pendling. Planera nybyggnation med kollektivtrafik. Infartsparkeringar.
Hans Hellberg, Roslagspartiet
Förbättringar med cirkulationsplatser, vägbreddning för väg 276 till Söralidsavfarten. Bygga ”Röllingbyleden” snarast! Skapa fler lokala arbetstillfällen.
Peter Wihlner, Sverigedemokraterna
Den länge diskuterade förbifartsleden bör snarast påbörjas. Vi anser också att det bör byggas två filer på 276:an där det behövs, med säkra överfarter för gående och cyklister. Även infartsparkeringar nära tågstationer måste prioriteras!