Det här vill partierna göra om de vinner

valsedlar Hammarby Skarpnäck
Förskolorna i stadsdelen ska bli betydligt bättre, oavsett vilka som styr efter valet.
Ökad trygghet, satsningar på äldreomsorgen och förskolan, det är några av de frågor som partierna kommer ta tag i först om de vinner valet.

Den 9 september är det du som avgör vem som får makten de kommande fyra åren. Men vad händer sen?

Tryggheten ska öka under nästa mandatperiod och förskolorna i stadsdelen förbättras. Det är mantrat från de flesta partierna. Här är svaren Mitt i söderort fick när vi fråga vilka tre frågor partierna kommer att ta tag i allra först – om de vinner.

 

Miljöpartiet

1: Bygg inte i Hammarbyskogen. I omställningsarbetet är lokal kunskap och civilsamhällets organisationer avgörande. Kartor med riskzoner vid nederbörd och bästa solläge att installera solceller finns som redskap i det lokala klimatarbetet.

2: Levande trygga jämställda centrum med fler arbetsplatser, kultur och generationsövergripande mötesplatser. Ytterligare t-baneuppgång Skarpnäcksfältet och Björkhagen, ekodukt och cykelväg över Nynäsvägen och trygga cykelvägar till skola och förskola

3: Giftiga kemikalier tas bort i alla stadsdelens lokaler och ekologisk mat erbjuds. God arbetsmiljö för små och stora och lyhördhet för lokala önskemål. Bygga service- och seniorboende, kollektivt äldreboende och ge utrymme för byggemenskap.

¨

Moderaterna

1: Tryggheten först, fler poliser, ordningsvakter, nolltolerans mot skadegörelse, trygghetskameror och en lokal polisstation i stadsdelen. Förebyggande insatser, stadsplanering som främjar trygghet, kartlägga hedersvåld och våld i nära relationer, stärk samverkan mellan skola och socialtjänst, tidigare insatser och utveckla Skarpnäckslyftet.

2: Bostäder är en av de viktigaste frågorna. Reglerna för att bygga måste bli enklare så takten ökar och priserna sjunker. Nu måste spaden sättas i marken för stadsdelens projekt. Vi behöver en långsiktig stadsplanering för att möta framtidens behov.

3: Skarpnäck ska vara en ekonomiskt hållbar stadsdel med en budget i balans där skattemedlen används där de gör skillnad för våra invånare. Prioritera välfärden och kärnverksamheterna; bättre kvalitet och ökade resurser till äldreomsorgen, förskolan, socialtjänsten och fritidsverksamheter. Värna valfriheten.

Vänsterpartiet

1: Vård & omsorg: Vi vill ha en trygg, jämlik och skattefinansierad vård och omsorg i kommunal regi. Vi vill anställa fler så att personalen inom hemsjukvården får rätt till en rimlig arbetsmiljö och rätt till heltid. Vi behöver också en ungdomsmottagning och en barnavårdscentral i stadsdelen.

2: Boende & närmiljö: Vår stadsdel är inte bara till för de rikaste. Vi vill skapa fler hyresrätter med rimliga hyror samtidigt som vi värnar om ekologiskt viktiga grönområden vilket är en av styrkorna med vår stadsdel. Det ska vara lätt att resa klimatsmart, vi vill utöka lokaltrafiken och sänka avgiften.

3:  Skola & förskola: Det ska inte spela någon roll var du bor, skolan och förskolan ska vara lika för alla. Vi blir fler barnfamiljer i stadsdelen och därför måste vi nu satsa på fler förskollärare så barngrupperna blir mindre och arbetsmiljön bättre.

Socialdemokraterna

1: Fördjupa Skarpnäckslyftet – samverkan och bra aktiviteter med fokus på barn och unga och föräldrar. Stärka samverkan mellan stadsdel, förskola, skola, polis och föreningslivet. Stoppa droghandel och minska narkotikaanvändning. Mer resurser till avhopparverksamhet. Trygghetsfond för bättre stadsmiljö.

2: Stärk hemtjänsten och ge bättre villkor för personal. Öka den äldres inflytande över vardag och boende. Fler seniorboenden med olika alternativ. Bättre möjligheter att bo kvar hemma. Förenklad biståndsbedömning med större hänsyn till ålder och ensamhet. Utveckla aktivitetscenter och hemgångsteam.

3: Mer resurser för att öka antalet förskollärare och barnskötare. Verka för att fler utbildar sig till förskolelärare och mindre barngrupper. Slå vakt om Skarpnäcks goda pedagogiska kvalitet och fokusera frågor som rör hållbar utveckling, giftfri och klimatsmart förskola och jämställdhet.

Liberalerna

1: Vi vill ge alla barn den bästa starten i livet. Alla ska kunna välja en förskola och skola som möter varje barns behov och skapar lust att lära. Trygghet är A och O. Förskolans barngrupper ska bli mindre och förskollärarna fler.

2: Alla äldre ska känna sig trygga och ha tillgång till god service och social gemenskap. Liberalerna vill att Hemmet för Gamla i Enskededalen som avvecklats ska utredas för att återigen bli ett boende för äldre. Alla över 85 år som vill flytta till äldreboende ska ha rätt till det.

3: Bygg mer på Nytorps Gärde. Från Hammarbyhöjden till Skarpnäck råder bostadsbrist. Liberalerna vill utveckla Nytorps gärde för den växande befolkningen. Fler bostäder med bevarade grönytor och plats för spontanidrott, kultur och lek.

Kristdemokraterna

1: Stadsdelen har ett mycket bra och välutvecklat arbete att bygga på genom Skarpnäckslyftet för att främja tryggheten och stärka ungas liv. Men vår stadsdel måste vara ren och snygg, inga överfulla papperskorgar och fritt från klotter. Ser också gärna att vi får flera trygghetskameror.

2: Området runt Skarpa By behöver förändras och utvecklas under kommande mandatperiod med ny inriktning och verksamhetsomfattning för Skarpnäcks gård. Den planering som gjorts för denna del av Skarpnäcksfältet behöver sättas i verket.

3: Vi har många förskolor här vilket är bra, men  ”rätten till heltid” i förskolan för barn till föräldralediga som infördes den här mandatperioden är dock en felprioritering. De ansträngningar och resurser som detta tar i anspråk bör istället kunna användas så att ingen barngrupp överstiger 12 barn.

Centerpartiet

1: Stärk den enskildes inflytande när hemtjänst och omsorg utformas. Man ska kunna bo hemma så länge viljan finns och bostäder anpassas för äldres behov. Alla över 85 år ska ha rätt till plats på ett tryggt äldreboende. Kvalitet och valfrihet i omsorg och mat i både kommunal och fristående verksamhet.

2: Ökad trygghet och större lokalt inflytande. Stärkt trygghet genom bättre samarbete mellan kommun och polis, ordningsvakter med god lokalkännedom, och miljöer som är rena och upplysta och inbjuder till ett levande stadsliv. Vi vill ge boende större möjlighet att påverka och sköta sina parker.

3: Miljön i och runt förskolorna ska ge möjlighet till en aktiv utevistelse. Stärk kopplingen mellan den pedagogiska verksamheten och matupplevelsen genom att ge alla förskolor tillgång till odlingslotter. Utarbetar en ”best practice” guide för att minska spridning av sjukdomar och färre VAB-dagar.