ANNONS

Så vill partierna göra Kungsholmen bättre

Kameraövervakning, stadsodling och nytt bibliotek är några av förslagen.
Kameraövervakning, stadsodling och nytt bibliotek är några av förslagen.
Parklyft, kameraövervakning, stadsodlingar, nytt bibliotek och grönt stråk mellan Fridhemsplan och Rålis.
Det är några av frågorna som de politiska partierna lovar att driva på Kungsholmen om de vinner valet.
ANNONS

Vilka tre frågor kommer ni att driva lokalt på Kungsholmen om ni får inflytande efter valet? Den frågan ställde Mitt i Kungsholmen till de nio partier som idag sitter i Stockholms stadshus.

De stora frågorna är de där politikerna i stadsdelsnämnden också har störst inflytande. Äldreomsorg, förskola, parker och trygghet. Flera partier säger att de vill jobba för att det ska bli enklare att få plats på äldreboende.

Bland allianspartierna och SD är det vanligare att betona trygghetsfrågan och lyfter fram kameror och ordningsvakter för en säkrare miljö.

De rödgrönrosa partierna lyfter mer fram satsningar på bättre parkmiljöer och satsningar på kultur.

Konflikt kring privat och offentlig vård

En tydlig skiljelinje går i synen på om äldreomsorgen ska bedrivas i privat eller offentlig regi. Medan Moderaterna kräver stopp för återkommunaliseringar av fungerande privata äldreboenden vill Vänsterpartiet att alla äldreboenden på Kungsholmen ska drivas i egen regi utan vinstintresse.

Läs partiernas svar nedan:

Vilka är de tre viktigaste sakerna ni vill förändra i stadsdelen efter valet?

Socialdemokraterna: Nytt parkstråk på Kungsholmen
1. I hela staden ska vi satsa en miljard extra på förskolan. Det är en satsning på barnen, familjerna och personalen. Det ska bli fler pedagoger per barn, bättre mat och giftfritt. Vi vill också färdigställa de planerade förskolorna på Lilla och Stora Essingen.
2. Vi ska vara Stockholms tryggaste stadsdel för äldre. Fortsatt satsning på äldrekuratorer, fler icke biståndsbedömda bostäder, satsning på välfärdsteknik och fler mötesplatser är stommen i det.
3. Vi vill ha en mer levande och grön stadsdel. Detta vill vi bland annat göra genom att länka ihop Fridhemsplan med Rålambshovsparken med ett nytt grönt stråk där vi också skapar platser för kultur, folkliv och möten.
Moderaterna: Valfriheten måste bibehållas
1. Vi vill förenkla biståndsbedömningen och göra det lättare för de äldsta att få plats på service- eller vårdboende. Valfriheten måste bibehållas och återkommunaliseringar av väl fungerande privata äldreboenden ska stoppas.
2.Förskolegarantin måste hållas och barngrupperna minskas. Även här måste valfriheten bibehållas.
3. Tryggheten måste upprätthållas. Lokalt kan vi se till att belysningen är tillräcklig och att t.ex. skymmande buskage som kan öka otryggheten tas bort. I övrigt är bättre övervakning och, på vissa platser, kameraövervakning viktig.
Vänsterpartiet: Bort med vinstintresset
1. Det ska bli enklare att få plats på äldreboende. Vi behöver ett seniorboende med aktivitetscenter i stadsdelen. Den enskilda måste få större inflytande i hur hemtjänsten utförs. Alla äldreboenden som stadsdelen ansvarar för ska drivas i egen regi, utan vinstintresse.
2. Det måste bli fler pedagoger per barn. Varje förskola måste ha en egen förskolegård. Ekologiska matvaror ska utgöra basen för kosten på förskolan. Nya privata förskolor ska få startas enbart när det finns behov av fler platser.
3. Behovet av specialbostäder för funktionsnedsatta är stort, nya måste byggas. Biståndsbedömningarna har blivit restriktiva. Vinstintresset måste bort från verksamheterna.
Liberalerna: Bättre snöröjning
1. Vi behöver återupprätta LSS – den som har behov av personlig assistans, ledsagning, kontaktperson eller någon av de andra insatserna måste få det i enlighet med lagens intentioner och förarbeten.
2. Den som är äldre och har behov av vård- och omsorgsboende ska få det och kunna välja var. Den som vill bo kvar hemma med stöd från hemtjänst ska kunna göra det. I dag nekas också äldre som har omfattande omvårdnadsbehov möjligheten att få plats på boende.
3. Vi ska vara en tillgänglig stadsdel där alla, oavsett funktionsförmåga, kan ta sig fram. Vi behöver bättre belysning samt möjlighet för den som använder vit käpp att ta sig fram säkert. Krafttag måste tas mot otillgängliga uteserveringar och för bättre snöröjning av trottoarer, gångbanor och övergångsställen.
Miljöpartiet: Gärna en tredje bibbla
1. Fler offentliga mötesplatser genom fler och utvecklade bibliotek (gärna ett tredje bibliotek), aktivitetscentrum för möten mellan generationer och lokaler för föreningar
2. Bättre och gratis tillgång till det offentliga rummet genom bredare trottoarer, gågator, utvecklade lekparker, förskolegårdar, mångsidiga aktivitetsmöjligheter. Ska finnas tillgång till toaletter och dricksvattenfontäner – man ska kunna släcka törsten en varm dag utan miljöpåverkan genom plastflaskor.
3. Nytt äldreboende (seniorboende med aktivitetscentrum) samt utvecklad samordning av insatser för äldre från hemtjänsten och hemsjukvården.
Centerpartiet: Rädda Fredhällsparken
1. Ett tryggt Kungsholmen där kommun och polis samarbetar och där ordningsvakter med god lokalkännedom rör sig i området, inte minst kring Fridhemsplan men också Hornsbergs strand. Behövs också ena och upplysta platser som inbjuder till ett levande stadsliv.
2. Ett parklyft för Kungsholmens parker. Fokus ska vara på mer belysning och bättre skötsel. Vi vill också rädda Fredhällsparken från exploatering och rusta området kring Karlbergskanalen, inte minst de gröna gångstråken. Parkerna ska inbjuda till barnlek, picknick och spontanidrott.
3.Trygga och lustfyllda förskolor med utbildad personal, mat som är god och nyttig med klimatsmarta råvaror som är fri från antibiotika.
Kristdemokraterna: Snabbare klottersanering
1. Vi vill införa en äldreboendegaranti, att alla äldre 85-plus som önskar flytta till ett tryggt och anpassat boende ska få göra det.
2. Vi vill skapa en tryggare miljö på gator, torg och i parker genom att arbeta för minskad nedskräpning, mer städning, snabbare klottersanering, kameror på brottsutsatta platser (skulle kunna vara aktuellt vid Fridhemsplan)
3. Kristdemokraterna går till val på att lagstifta om att småbarnsgrupper (1-3 år) ska ha som mest 12 barn. För stora barngrupper kan utsätta barn för en stress som kan få allvarliga konsekvenser för barnens utveckling. Stressen kan leda till koncentrationssvårigheter och försämrad inlärningsförmåga.
Feministiskt initiativ: Omvandla bilparkering
1. Vi vill omvandla bilparkeringen vid Norr Mälarstrand till ett grönskande parkområde och allmänna ytor. Vi prioriterar mer plats för barn att leka på och fler grönområden på Kungsholmen.

2. Vi vill att det ska finnas fler mötesplatser för kultur, fritid och gemenskap. Mötesplatserna ska vara kostnadsfria och fokus ska vara att skapa trygga rum. Vi vill att mötesplatserna ska vara ett centrum för utbyte av erfarenheter och kunskaper, oavsett var du bor i staden ska du välkomnas till våra mötesplatser.

3. Vi vill se fler stadsodlingar på förskolor och äldreboenden. Möjligheten till stadsodling ökar kunskapen om miljö och klimat och skänker gemenskap.
Sverigedemokraterna: Återställ parkeringstiden
1. Vi anser att tryggheten måste förbättras. Fler uppsatta trygghetskameror och ett ökat antal patrullerande ordningsvakter är exempel på förebyggande åtgärder som vi är positiva till. Sen ska vi arbeta mer med belysning.
2. Nyanlända med stora brister i det svenska språket placeras i skolklasser för tidigt, resultatet blir att andra barns skolgång blir lidande. Vi vill att nyanlända barn och ungdomar går i förberedelseskolor.
3. Vi kommer ta bort de införda avgifterna för boendeparkering. Det handlar bland annat om att vi kommer se till att den införda parkeringstiden återställs från 7–19 till 9–17. Vi kommer verka för att MC-förare som bidrar till mindre trängsel på våra gator får parkera gratis i Stockholms stad.
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.