ANNONS

Så vill politiken öka den upplevda tryggheten

Edsberg
Flera partier vill se kameraövervakning, bland annat vid Edsbergs torg.
Fler väktare, kameraövervakning och större budget till kulturfrågor.
Det är några av politikernas förslag på hur den upplevda tryggheten ska öka i Sollentuna.
ANNONS

Väktare och kameraövervakning är förslag som nämns allt oftare i den politiska debatten.

– Från kommunens sida är väktare ett bra komplement till poliser. Det känns tryggare om de syns lite här och där, säger Sollentunabon Bo Drotz.

När Mitt i frågat läsare och väljare, på stan och i en enkät på webben, är tryggheten en av de frågor som flest tar upp som viktig inför valet i höst. Nu är det politikernas tur att svara.

Vad vill ni göra för att öka invånarnas upplevda trygghet i Sollentuna?

Henrik Thunes (M)
Trygghet är en av våra högst prioriterade frågor. Vi har investerat i fler fritidsfältare, utökad väktarbevakning och ansökt om tillstånd för trygghetskameror vid Edsbergs torg och är öppna för att göra detta på fler platser i kommunen.
Anna-Lena Johansson (L)
Att motverka utanförskap som i sin tur skulle kunna leda till kriminalitet – är avgörande. Tidiga insatser är viktigt, så att unga inte hamnar snett. En trygg utemiljö, med minskat klotter och förbättrad belysning pågår.
Magnus Ramstrand (KD)
KD vill se fler närvarande områdespoliser i de olika kommundelarna. Vi kan tänka oss att kommuner är med och ekonomiskt stöder en sådan förstärkning. Bättre belysning, fler trygghetskameror men också fler engagera ideella nattvandrare.
Lars Kallander (C)
Trygghet handlar om närvaro och samarbete. Vi vill att kommun och polis ökar närvaro och samarbete i utsatta områden. Lokalt bör fler aktörer bjudas in - fastighetsägare, handlare och boende m fl kan gemensamt bidra till en ökad trygghet.
Anki Elken (SP)
Vi vill dubblera kulturbudgeten då vi tror att möten mellan människor skapar trygghet. Minska utanförskap som skapar otrygghet. Riktade insatser på våra ungdomar som inte klarar skolan och åtgärder som skapar framtidstro för de arbetslösa. 
Mikael Stigenberg (SD)
Vi vill ha ökad polisnärvaro i kommunen. Nolltolerans mot småbrottslighet, klotter, nedskräpning, tiggeri och illegala bosättningar. Bygg bort otrygga miljöer, utökad kamerabevakning samt kommunal bevakningspersonal ökar också tryggheten.
Joakim Jonsson (S)
Brott ska bekämpas men också dess orsaker. Vi vill öka tryggheten genom belysning och kamerabevakning, men också med satsningar på vård, omsorg och skola. Tryggheten ökar med en meningsfull fritidsverksamhet och en tro på att kunna få jobb.
Barkat Hussein (V)
Genom brottsförebyggande åtgärder, feministisk stadsplanering och att skapa trygg fysisk miljö. Att man har en plats på arbetsmarknaden och får del av välfärden och känner sig likvärdiga. Göra det möjligt för alla att ha en yrkesutbildning.
Peter Godlund (MP)
Trygghetsarbetet ska fortgå och fördjupas. Där innefattas även invånare, näringsliv och civilsamhälle. MP ställer sig bakom kommunens ansökan om kameror i Edsberg. Vi menar att det även kan bli aktuellt på andra utsatta platser i kommunen.