Så vill politikerna skydda naturen i Haninge

Såhär vill Haninges politiker skydda Haninges naturområden.
Såhär vill Haninges politiker skydda Haninges naturområden.
Haninge har över 20 naturreservat, men befolkningen växer kraftigt och bostäder byggs över hela kommunen. Här redogör politikerna i kommunhuset hur de vill skydda Haninges naturområden.
I en serie på fem delar får politikerna i Haninges kommunhus svara på läsarnas viktigaste frågor. En del publiceras varje dag den här veckan. Det här är den femte och sista delen.

Haninge har över 20 naturreservat, men samtidigt växer befolkningen kraftigt och bostäder byggs över hela kommunen. Såhär vill politikerna i kommunhuset skydda Haninges naturområden.

Vad gör ni för att skydda Haninges naturområden?

Petri Salonen, Centerpartiet
Vi vill bevara de stora, orörda grönområdena i Haninge och stärka de gröna svaga ekologiska spridningssambanden.

Vi säger nej till en ny bilbro över till Rudan och till bostadsexploatering av Rudans friluftsområde. #RäddaRudan.
Martin Strömvall, Kristdemokraterna
Vi vill utveckla och öka tillgängligheten till Haninges naturområden. Vid stadsplaneringen ska alltid natur- och grönområdena beaktas.

Vi vill se noggranna miljö- och konsekvensanalyser vid bebyggelse i närheten av naturområden.
Tobias Hammarberg, Liberalerna
Vi jobbar för rent vatten i havet. Haninges sjöar och vattendrag är vår prioriterade miljöfråga.

Drevviken måste räddas från övergödning och fler båttömningstankar för fritidsbåtar behövs.

Fler infartsparkeringar krävs så att fler väljer tåg och buss.
Sahir Drammeh, Miljöpartiet
Vi vill ta bort gifterna ur närmiljön, bygga miljö- och klimatsmarta bostäder och hitta strategiska lösningar för hantering av vattenfrågorna.

Haningebornas närhet till naturen är en av våra största skatter. Då måste levnadsmiljön bli långsiktigt hållbar.
Martina Mossberg, Moderaterna
Vi jobbar för rena badplatser, tydliga entréer och en väl underhållen natur.

Vi behöver ett väl utbyggt kommunalt VA för rent vatten och minskade utsläpp.

Vi vill öka återvinningen, återbruket och minska nedskräpningen och utsläppen.
Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisterna
Tillsammans med boende i Haninge är vi aktiva i att rädda över 10 olika skogar och kulturlandskap.

Förra året räddades Söderbyskogen och vildmarken på norra Ornö från skövling. Den senare är bland annat en väldigt viktig häckningsplats för havsörn.
Meeri Wasberg, Socialdemokraterna
Våra fågel- och våtmarker och andra friluftslungor har ett särskilt värde för den biologiska mångfalden och för livskvaliteten.

Vi vill skydda mer av just denna mark i Haninge som naturreservat, det möjliggör även ett tätortsnära friluftsliv.
Christian Lindefjärd, Sverigedemokraterna
Haninge får inte överexploateras. En ohämmad tillväxt hotar kommunens viktiga naturvärden, och vi förespråkar därför en måttlig tillväxt.

Då kan vi undvika att grönområden som Norrby bebyggs.

Existerande naturskyddsområden skall bevaras.
Samuel Skånberg, Vänsterpartiet
Vi vill skydda Högstaskogen och Nordankärrsberget som naturreservat. Norrbyskogen vill vi skydda som naturreservat eller biotopskyddsområde.

Strandskyddet är viktigt, och vi säger nej till exploatering av värdefull mark vid Årsta slott för stora, dyra villor.