Min lokala hjälte

Så vill politikerna värna Farstas gröna ytor

Dälden, park i centrala Farsta
Byggboom väntar i Farsta. Nu kan du läsa om hur partierna vill värna grönytor som den här.
Miljö är en av Farstabornas viktigaste frågor inför valet. Så här vill partierna i kommunen värna Farstas gröna ytor – om de får bestämma.

Skola, trygghet, integration, bostäder och miljö är i fokus för Farstaborna inför höstens val.
Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.
I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor.

Hur ska grönområden i byggboomens Farsta bevaras?

Karin Wanngård, gruppledare Socialdemokraterna
– Farsta är ett fokusområde i översiktsplanen med stor potential. När Farsta förtätas gör vi det både genom att tillföra nya bostäder och utveckla park och grönmark, utvecklingen vid Magelungen och Drevviken är goda exempel på detta.
Daniel Helldén, gruppledare Miljöpartiet
– Med klok planering där medborgarna görs delaktiga bevaras viktiga grönområden. Byggnation sker i redan exploaterade områden. De grönområden som är ekologiskt viktiga ska bevaras för Farstaborna genom reservat och planbestämmelser.
Ann-Margarethe Livh, bostads och demokratiborgarråd Vänsterpartiet
– Mycket grönområden kommer att bevaras, dels runt hela Farsta längs sjöarna Drevviken och Magelungen, men också i form av ett grönt stråk som korsar stadsdelen och förbinder sjöarna.
Anna Rantala Bonnier, gruppledare Feministiskt initiativ
– Det gör vi genom att i första hand bygga på redan använda markytor, som parkeringar och företagsområden, eller längs med vägar som får sänkt hastighet och blir en stadsgata i stället. Nykroppagatan är ett bra exempel.
Anna König Jerlmyr, gruppledare Moderaterna
– Stockholms gröna värden ska värnas och det behövs en långsiktig planering för grönområden och bostäder ska kunna planeras i symbios. Viktigt att komma ihåg är att mindre grönområden i anslutning till bostäder kan utgöra otrygga platser, så tryggheten är en aspekt att väga in.
Lotta Edholm, gruppledare Liberalerna
– Viktiga grönområden som många människor nyttjar, och/eller spelar en viktig roll i stadens ekologiska infrastruktur måste bevaras. Speciellt stor hänsyn ska tas till de områden som är centrala för den biologiska mångfalden.
Karin Ernlund, gruppledare Centerpartiet
– Genom att först och främst bygga högre på redan hårdgjorda ytor kan vi värna Farstas grönområden. Den nya bebyggelsen bör placeras utmed Farstas huvudvägar för ett levande stadsliv och promenadstråk där punkthus och utglesning undviks.
Erik Slottner, gruppledare Kristdemokraterna
– Grönområden i Farsta skall värnas genom att vi undersöker möjligheten att bygga på höjden
Peter Wallmark, distriktsordförande Sverigedemokraterna
– De ska planeras in.