Rånvågen – här svarar partierna föräldrarna

De politiska partierna i Nacka svarar på frågor från oroliga föräldrar efter rånvågen
De politiska partierna i Nacka svarar på frågor från oroliga föräldrar efter rånvågen
De politiska partierna i Nacka är eniga om en sak:
Nacka måste få fler poliser.
I kölvattnet av rånvågen har oroliga föräldrar ställt flera frågor till de lokala partierna, genom Lokaltidningen Mitt i. Vad vill ni göra för att stoppa rånen mot barn och unga?

Ett återkommande svar från partierna är att Nacka måste få fler poliser. Nästan alla partier som svarat på föräldrarnas frågor för fram att just fler poliser är en del av lösningen.

Enligt Moderaterna har Nacka i dag bara hälften av det antal poliser som kommunen borde ha, 30 poliser istället för 60 poliser.

Centern skriver att det nu är regeringens och polisens sak att se till att polistjänster ”som ska finnas i Nacka tillsätts”.

När det gäller åtgärder som de lokala partierna själva kan ansvara för skriver M att Alliansen i Nacka har tagit fram ett trygghetspaket på 15 miljoner kronor, pengar som allianspartierna vill använda bland annat till ordningsvakter och stöd till nattvandrare, ”så att fler orkar och vill engagera sig”.

C vill att övervakningskameror sätts upp på ”vissa platser”, särskilt där det är vanligt att brott begås. Trygghet och säkerhet ska alltid vägas in när det planeras och byggs nytt, anser C.

Socialdemokraterna skriver att partiet vill satsa 15 miljoner kronor på ”trygghetsåtgärder”, som belysningsprogram, ordningsvakter, övervakning av känsliga ställen, etcetera.

Vänsterpartiet förordar att det ska finnas fältassistenter som har ”en förankring på fritidsgårdarna”, och som kan fånga upp ungdomarnas intressen.

Miljöpartiet vill ha tillbaka närpolisen. När en kommun växer så fort som Nacka ”är det viktigt att en närhet till polisen finns”, anser MP.

I faktarutan kan du läsa partiernas svar på föräldrarnas frågor.

Fakta

Här är föräldrarnas frågor – och politikerns svar

1. Föräldrarnas fråga:

Vilka konkreta förslag har ni för att Nacka ska bli en trygg plats för våra barn och ungdomar?

Partiernas svar:

Miljöpartiet svarar att det trygghetspaket som finns i Nacka som bland annat innebär ökad övervakning och bättre belysning på platser som upplevs som otrygga, ”är en del av lösningen på kort sikt”. MP vill även tackla problemet på lång sikt. De otrygga platserna behöver byggas bort och Nacka måste få ”fler blandade bostäder både vad gäller storlek, pris och form.”

Socialdemokraterna svarar att partiet satsar 15 miljoner kronor på trygghetsåtgärder: ”Det handlar dels om akuta åtgärder som belysningsprogram, ordningsvakter vid behov, övervakning av känsliga ställen, mer resurser till Polarna och Nattvandrarnas viktiga arbete, fler vuxna med myndighetsansvar som fältassistenter.” S vill också satsa på ”långsiktiga åtgärder”, som tryggare skolvägar, ökat arbete mot alkohol etcetera.

Centern svarar att regeringen och polisen måste se till att polistjänster ”som ska finnas i Nacka tillsätts”. C vill också att övervakningskameror sätts upp på ”vissa platser”, särskilt där det är vanligt att brott begås. Trygghet och säkerhet ska alltid vägas in när det planeras och byggs nytt, anser C.

Nackalistan svarar att partiet av erfarenhet vet att tidiga insatser för barn och ungdomar fungerar när föräldrar, fältassistenter, närpolis, skolor, föreningsliv med flera samverkar. NL vill att kommunen bygger upp en socialfond för att bygga nätverk kring unga som riskerar att hamna i utanförskap.

Vänsterpartiet svarar att partiet vill ha fältassistenter som har ”en förankring på fritidsgårdarna” och som kan fånga upp ungdomarnas intressen. V vill också ha ett stöd till idrottsföreningar så att de kan rekrytera ungdomar som annars inte söker sig till idrottsverksamhet.

Kristdemokraterna svarar att partiet arbetar för att kommunens fältverksamhet Polarna ska få utöka sin förebyggande verksamhet bland barn och ungdomar. Partiet vill ha fler trygghetsvandringar för att ”uppmärksamma områden” som behöver mer belysning, röjning av växtlighet etcetera. Polisen måste också få ”mer resurser” så att fler poliser blir synliga på offentliga platser.

Moderaterna svarar att Nacka måste ha fler poliser så att det är totalt 60 poliser. ”Tyvärr har antalet poliser minskat med 30 stycken sedan Stefan Löfven tillträdde som statsminister och den utvecklingen måste vändas omedelbart.” Lokalt har Alliansen i Nacka tagit fram ett trygghetspaket på 15 miljoner kronor, pengar M vill använda till ordningsvakter, bättre belysning, fältverksamhet bland ungdomar stöd till nattvandrare ”så att fler orkar och vill engagera sig, etcetera.

Liberalerna svarar: ”Fler poliser! Alla ska kunna känna sig trygga där de bor, det är en frihetsfråga.” L har också tagit intiativ för tryggare miljö på Järlahöjden där det rör sig många unga, med bland annat bättre belysning. L vill även satsa mer pengar på Polarna, kommunens fältverksamhet.

Sverigedemokraterna svarar att för deras parti ”är brottsoffrets upprättelse det mest centrala när det gäller kriminalpolitik”. SD vill skärpa straffen för grov och upprepad brottslighet. 

2. Föräldrarnas fråga:

När kan vi få tillbaka närpoliserna som togs bort för några år sedan?

Politikernas svar:

Miljöpartiet svarar att närpoliserna togs bort ”som en effekt av” polisens omorganisation. MP vill ha tillbaka närpolisen och motiverar med att när en kommun växer så fort som Nacka ”är det viktigt att en närhet till polisen finns.”

Socialdemokraterna svarar att de vill ha fler poliser i Nacka. S-regeringen satsar på nya polishögskolor ”som ska ge 10 000 nya poliser”.

Centern svarar att det är regeringens och polisens sak att lösa polisnärvaron. Polisyrket måste bli attraktivare, bland annat lön och arbetsledning ”måste ses över”. Nacka kommun ska framföra denna synpunkt, lovar C, och ska även driva frågan i riksdagen.

Nackalistan svarar att de i många år arbetat för att närpolisen ska komma tillbaka. Partiet har skrivit en motion om att en inrätta en kommunal polis, en motion som inte gick igenom, enligt NL.

Vänsterpartiet svarar att närpoliser eller ”andra lokalt förankrade poliser” behövs i bostadsområdena. Polisen måste se till att det uppfylls och kommunledningen i Nacka måste förhandla och trycka på om detta, anser V.

Kristdemokraterna svarar att tanken med polisens omorganisation var att polisarbetets tyngdpunkt ”skulle ligga på det lokala planet”, men så blev det inte vilket KD beklagar. ”Nacka har i stället färre poliser i dag än före omorganisationen”, något KD säger att partiet arbetar för att förändra på riksplanet.

Liberalerna svarar att Nacka ska vara tryggt för alla. Förutom ett starkt rättssamhälle handlar det om barn och ungas uppväxt och livsvillkor, enligt L. Partiet tror på tidiga insatser och ett bättre samarbete mellan skola, socialtjänst och polis. L ser också med oro på utvecklingen med psykisk ohälsa bland unga, och föreslår mer satsningar på förebyggande arbete.

Sverigedemokraterna svarar att deras parti vill återinföra närpolisstationer med patrullerande polis ”för att öka tryggheten i hela kommunen”. SD svarar även att bevakningsföretag ska ta över polisuppgifter inom spaning och övervakning. Utplacering av kameror är också nödvändigt.

3. Föräldrarnas fråga:

Hur ska ni säkerställa att det finns tillräckligt med barn-och ungdomsverksamhet (sport, kultur, fritid) i takt med att Nacka växer till stad i snabb takt?

Partiernas svar:

Miljöpartiet svarar att partiet avsatt mer pengar till verksamhet med barn och ungdomar och fritidsverksamheter och ideella organisationer. MP anser att det är viktigare att satsa på verksamheter som sysselsätter ungdomar än att sänka skatten.

Socialdemokraterna svarar att fritidsverksamheter är ett av partiets ”prioritetsområden”. S vill att Järlahöjden får två ishallar, två elvaspelarplaner och en 50-meters bassäng. Partiet vill även att ridhus byggs i Älta och en simhall i Fisksätra. Fler studiolokaler på exempelvis fritidsgårdar är andra satsningar S vill genomföra.

Centern svarar att kommunen ska se till att det finns lokaler och ytor för idrott och fritid. C påpekar att till hösten införs nytt kundval i kulturskolan, på C:s initiativ. Avgifterna på dans, teater, bild etcetera sänks och dessa aktiviteter blir fler.

Nackalistan svarar att partiet ”driver på” för att Nacka kommun ska ”svara upp mot de ökande behoven”. NL konstaterar att ytorna för idrott ”tyvärr” minskar och att partiet därför  jobbar ”hårt tillsammans med föreningslivet”, för att ändra detta. NL bevakar och driver på i dessa frågor, enligt partiet.

Vänsterpartiet svarar att partiet i sin budget har ökade satsningar på fritidsgårdar, kulturskola och fler fotbolls- och idrottsplaner, och att inga av de befintliga anläggningarna får försvinna. Fritidsgårdar ska finnas i ”alla större bostadsområden. V vill ha fler fritidsklubbar och ökat stöd till föreningar i ”eftersatta områden”.

Kristdemokraterna svarar att Nackas modell, att skapa förutsättning och ”lita till människors egen förmåga och initiativkraft, är ett framgångsrecept.” Det gäller även ungdomars kultur- och fritidssysselsättning. En av kundvalets ”stora fördelar är att det är flexibelt … När en stadsdel ökar med tusen nya ungdomar så finns det med automatik pengar budgeterade för deras kultur- och fritidsutövning”.

Moderaterna svarar att Nacka kommun har betalat av sina lån och därmed slipper 65–70 miljoner kronor i räntekostnader, pengar som istället kan användas till skolan och nya idrottsanläggningar och kulturverksamhet. Från halvårsskiftet införs en kulturskolecheck som ”ökar möjligheterna för ungdomar att dansa, spela teater” etcetera. M svarar även att för närvarande byggs en ny sporthall vid Myrsjöskolan, en ny idrottshall på Kvarnholmen och i december blev ett nytt fotbollstält klart. En ny sporthall byggs i Älta, en simhall i Orminge, en multisporthall i Fisksätra och snart börjar bygget av nya Näckenbadet.

Liberalerna svarar att fritidsutbudet självklart måste växa i takt med att Nacka växer”. L är öppet för kreativa lösningar och vill bland annat utreda en ishall i två plan i centrala Nacka. L vill också ha en större satsning på ridsporten och en helt ny ridanläggning i Älta. L svarar även att Nacka ”äntligen infört kulturchecken” vilket innebär att många fler barn och unga kan ägna sig åt det de vill på sin fritid.

Sverigedemokraterna svarar att partiet är ”skeptiskt” till att förtäta Nacka och att nybyggnationen inte ska ta idrottsanläggningar och grönområden i anspråk. Anläggningar med stort allmänintresse bör byggas där behovet är som störst, som en simhall i Fisksätra istället för i Saltsjöbaden.