ANNONS

Så vill politikerna förbättra Solnas miljö

Luften i Solna engagerar.
Luften i Solna engagerar.
Många Solnabor vill minska stadens miljöpåverkan. Så här vill politikerna i kommunen göra – om de får bestämma.
ANNONS

Bevarandet av grönområden, skol- och förskolefrågor, bostadsbyggande, trygghet och miljön är i fokus för Solnaborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor.

Vilka insatser vill ni göra för att minska Solnas miljöpåverkan?

Sandy Awada, ordförande, Bergshamrapartiet
Vi vill att en grön infrastruktur främjas genom att satsa på gång- och cykelinfrastrukturen, och lokala kollektivtrafiken för att minimera bilisternas miljöpåverkan. Vi vill även jobba för klimatsmart och god mat för att minska matavfallet.
Pehr Granfalk, gruppledare, Moderaterna
Hållbart resande (gula tunnelbanelinjen, stärkt pendeltågstrafik, bättre cykelbanor mm). Fossilfri fjärrvärme via Norrenergi. Energieffektivisering och fossilfri el i egna lokaler. Solnas växthusgasutsläpp är fyra gånger lägre än i riket.
Arne Öberg, oppositionsråd, Socialdemokraterna
Buller och dålig luft är den största miljöpåverkan idag. Att få de som har arbetsplats i Solna att inte ta bilen till jobbet är den viktigaste miljöfrågan. Om vi får fler att återvinna matavfall i sina hushållssopor ger det stora miljövinster. Bygga fler cykelvägar och satsa på kollektivtrafiken så att fler ska välja att resa kollektivt.
Msciwoj Swigon, gruppledare, Sverigedemokraterna
Solna bör inventera och övervaka de kemiska produkter som finns och används i kommunen, upphandla livsmedel från närområdet i största möjliga utsträckning, underlätta källsortering och återvinning.
Sandra Lindström, politisk sekreterare, Vänsterpartiet
Vi vill att Solna antar en omställningsplan för att nå klimatmålen. Vi vill ställa miljökrav vid byggande, inrätta ett hållbarhetscentrum, bygga ut Solnas gång- och cykelvägar och förbättra kollektivtrafikens tvärkommunikationer i Solna.
Victoria Johansson, vice gruppledare, Miljöpartiet
Kommunen måste sätta upp konkreta mål att jobba mot, det saknas nu. Vi vill bl.a att Solna ska bli en helt fossilfri kommun, satsa på hållbara transporter, bygga ut solenergi och öka satsningarna på ren luft, vatten och biologisk mångfald.
Samuel Klippfalk, kommunalråd, Kristdemokraterna
Vid nya byggprojekt vill vi att det alltid planeras laddstolpar för elbilar. Vi ser också att möjligheten till solceller bättre kan tas tillvara vid nybyggnation. Fortsatta satsningar på bättre vatten och luft bör prioriteras.
Marianne Damström Gereben, gruppledare, Liberalerna
Det ska vara lättare att ”göra rätt” för den som bor eller verkar i Solna. Det kan handla om både resvanor och källsortering. Vi vill ytterligare förstärka stadens fokus på konstgräsplanernas miljöpåverkan och jobba vidare med giftfria miljöer för barn och unga.
Magnus Persson, gruppledare, Centerpartiet
Mer kollektivtrafik, som bättre busslinjer. Mer gång, cykel samt laddstolpar bidrar till bättre luft. Bättre dagvattenrening samt bevarade och utökade grönstråk vid byggnation. Energieffektivisera stadens byggnader och bygga ut solenergi på dem.
Madeleine Frånberg, talesperson, Solnapartiet
Vi vill arbeta för att minska antalet människor som tar bilen till Solna för att jobba. Asfalt- och betongytor ska bort till förmån för genomsläppliga grönytor. Det ska bli lättare att gå och cykla i Solna.