ANNONS

Så tycker Brommas stadsdelspolitiker

Den 9 september är det val. Mitt i har frågat Brommas politiker vad de tycker.
Den 9 september är det val. Mitt i har frågat Brommas politiker vad de tycker.
Mitt i har frågat politikerna i Bromma stadsdelsnämnd vad de vill förändra i Bromma efter valet.
ANNONS

Stadsdelens politiker svarar.

Vilka är de tre viktigaste sakerna ni vill förändra i Bromma efter valet?

Moderaterna, Johan Paccamonti
1. Tryggheten i Bromma har på senare tid försämrats och bostadsinbrott är ett särskilt stort problem. Vi vill därför ha fler kommunala ordningsvakter, sätta upp fler trygghetskameror på otrygga områden och erbjuda möjlighet till DNA-märkning av personliga tillhörigheter för att minska inbrotten.

2. Alla äldre i Bromma ska ha en trygg äldreomsorg som kännetecknas av hög kvalitet och valfrihet. Vi vill framförallt se över införandet av en kontinuitetbonus inom hemtjänsten till de utförare som levererar en hög personalkontinuitet samt verka för en boendegaranti för alla över 85 år.

3. Kunskapsresan börjar i förskolan och därför behöver vi fler duktiga förskollärare i Brommas förskolor. Vi vill även se till att fler specialpedagoger och speciallärare finns tillgängliga redan i förskolan för att tidigt ge rätt stöd åt de barn som har behov av särskilt stöd.
Vänsterpartiet, Lillemor Samuelsson
1.Vi vill öka tryggheten för våra äldre med förebyggande arbete, bra mötesplatser och god hemtjänst så att de som vill bo kvar hemma kan göra det, seniorboenden med rimlig hyra utan krav på biståndsbedömning för dem som vill ha mer gemenskap samt särskilda boenden för dem som behöver vård och omsorg dygnet runt.

2.Vi ska förbättra samplaneringen inom staden för att säkerställa att förskolor, skolor, service och kultur finns tillgängliga för alla i Bromma. Medborgarnas inflytande ska underlättas genom dialogmöten och nämndens olika råd. Vi vill värna och utveckla vårt medborgarkontor och gärna öppna fler!

3.Vi ska vara en god arbetsgivare som skapar förutsättningar för våra medarbetare att få utföra sitt viktiga arbete. Vi visar tillit för professionen genom att ge personalen större inflytande över hur uppdraget ska organiseras och genomföras. Vi ger stöd för att avlasta personalen onödig administration.
Kristdemokraterna, Kerstin Rossipal
1. Vi vill införa en äldreboendegaranti, att alla äldre än 85 som önskar att flytta till ett tryggt och anpassat boende ska få göra det.

2. Vi vill skapa en tryggare miljö på gator, torg och i parker genom att arbeta för minskad nedskräpning, mer städning, snabbare klottersanering, kameror på brottsutsatta platser (skulle kunna vara aktuellt vid Brommaplan)

3. Kristdemokraterna går till val på att lagstifta om att småbarnsgrupper (1-3 år) ska ha som mest 12 barn. För stora barngrupper kan utsätta barn för en stress som kan få allvarliga konsekvenser för barnens utveckling. Stressen kan leda till koncentrationssvårigheter och försämrad inlärningsförmåga.
Miljöpartiet, Cecilia Obermüller
1. Bygg äldreboenden och kollektivboende. Utöka dagverksamheten. Stöd till föreningslivet. Säkra skolvägar för barnen. I förskola och skola ska ekologisk mat serveras och vi vill ta bort skadliga kemikalier från förskolorna. Tillräckligt många och välutbildade medarbetare ska finnas.

2. Framtidens Bromma ska formas genom en demokratisk planering, medborgardialoger med faktisk påverkansmöjlighet. Mer inflytande ska ges till stadsdelen. Medborgarkontoret ska vara kvar och vi vill fortsätta hålla öppna tema-möten. Nya mötesplatser för alla generationer skapas. Varför inte öppna verkstäder för blandade åldrar? Musikskolan, kultursekreterare, konstrunda och föreningsstöd ger blomstrande kulturliv.

3. Skyddad och ökad skötsel av de värdefulla gröna stråken, parkerna och närnaturen. Vi vill utveckla den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Vi vill göra naturreservat av Ålstens- och Storskogen. Även mindre områden kan skyddas. Lokalt odlande ska gynnas och fler brukaravtal upprättas i stadsdelen.
Liberalerna, Hanna Wistrand
1. Liberalerna sätter skolan först. All skola. Besparingarna måste upphöra och förskolans barngrupper ska bli mindre och förskollärarna ska bli fler och få bättre karriärmöjligheter. Barnen i Bromma ska få en trygg och lärorik start i livet.

2. Vi står upp för äldres rätt till valfrihet när det gäller vård, boende och hemtjänst. Alla över 85 ska beviljas plats på äldreboende om de så vill. Vi vill bygga ett servicehus i Bromma, det saknas idag, och satsa på fler boendeformer. Alla har rätt att leva livet, hela livet.

3. Vi vill bygga det nya Bromma och bevara det unika Bromma. Parkmark i villaområden ska inte bebyggas med höga punkthus. Brommas gröna lungor behövs. Osnyggt blir otryggt så vi satsar stort på att skapa trygga miljöer, inte bara i våra parker. Brommas trafikkaos måste lösas, bl a genom överdäckning, vilket skapar möjlighet till mer parkmark och rekreationsområden.
Socialdemokratena, Johan Heinonen
1. Vi vill bygga ut olika boendeformerna för seniorer. Riktlinjerna för biståndsbedömning ska ta större hänsyn till ålder och ensamhet. Ökat inflytande över beviljade insatser inom hemtjänsten. Utveckling av stadsdelens aktivitets. och friskvårds central. Fortsatt satsning på tryggt mottagande i hemmet.

2. Vi vill bygga sju nya förskolor, två nya grundskolor och rusta upp fem befintliga skolor. Staden satsar 1 miljard mer på förskolan och vi vill då vidareutbilda personalen och anställa fler förskollärare och barnskötare, med ambition att minska barngrupperna och öka kvaliteten.

3. Sommarjobb för ungdomar är en port till arbetslivet. Vårt mål är att alla ungdomar 16-19 år ska erbjudas möjlighet till ett sommarjobb/feriejobb. Därför vill vi årligen satsa på att kraftigt utöka antalet platser tills målet är uppnått. Behålla 90-dagarsgarantin för ungdomar 18-24 år med garanti om jobb/praktik eller utbildning inom 90 dagar.
Centerpartiet, Ylva Skoogberg
1. Centerpartiet vill stärka den äldres inflytande i biståndsprocessen när hemtjänst och omsorg utformas med valfrihet mellan fristående och kommunal verksamhet. Smarta tekniska hjälpmedel för trygghet frigör hemtjänstpersonalens tid till promenader och fika. Luftkonditionering i äldreboenden i Bromma.

2. Centerpartiet vill öka tryggheten genom att röja sly och förbättra belysningen längs gångvägar. Förvaltningen bör köpa in en plogbil för snöröjning och grusning av trottoarer. Anställa personer långt från arbetsmarknaden som sköter snöröjning, röjer sly och håller våra parker skräpfria.

3. Centerpartiet vill satsa på fler vuxna i förskolan. Samma villkor för privata och kommunala förskolor i stadsdelen säkerställer valfriheten vid valet av förskola. Matlyft för god och miljövänlig mat samt använda nya digitala lösningar för att minska matsvinnet.
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Bromma direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.