Det vill partierna göra med Fredhällsparken

Fredhällsparken som den skulle se ut med en fotbollsplan.
Fredhällsparken som den skulle se ut med en fotbollsplan.
Planerna på en fotbollsplan har väckt skarp kritik från många håll. Men politiskt finns stor enighet visar Mitt i Kungsholmens valenkät.

Fotbollsplanen visar på en konflikt mellan bevarandet av parker och grönområden å ena sidan och behovet av fler idrottsplatser å andra sidan.

Läs vad politikerna tycker i frågan.

Bör fotbollsplanen i Fredhällsparken byggas?

Anna König Jerlmyr (M)
Ja, vi bör bygga den eftersom vi behöver många fler fotbollsplaner, speciellt i innerstaden.
Karin Wanngård (S)
En ny konstgräsplan i Fredhällsparken är en viktig ersättning för den planen som rivs i och med stadsutvecklingen i Stadshagen. När vi bygger nytt ska idrott planeras in från början, eller befintliga anläggningar som flyttas ersättas i området.
Daniel Helldén (MP)
Ja, då bostäder byggs på en plan i Stadshagen så måste den ersättas. Byggnationen påverkar tyvärr gamla ekar med stora värden för den biologiska mångfalden. Därför har vi avsatt medel för att kompensera den ekologiska förlusten.
Ann-Margarethe Livh (V)
Ja, den behövs när andra idrottsplatser på västra Kungsholmen försvinner vid byggnation av nya bostäder.
Lotta Edholm (L)
Tyvärr, ja. Området är i akut behov av fler bollplaner och idrottsmöjligheter. Vi hade hellre sett att planen byggdes någon annanstans i närområdet, men eftersom staden inte har hittat en annan plats anser vi att den ska byggas. 
Peter Wallmark (SD)
Ja.
Karin Ernlund (C)
Nej. Att anlägga en fotbollsplan i en central och populär park där många får sin vardagliga tillgång till grönyta är dålig stadsplanering. Vi förstår behovet av fotbollsplaner och vill utreda möjligheterna att bygga den på annan plats.
Anna Rantala Bonnier (FI)
Vi tycker att det är viktigt att bevara grönytor, men ser samtidigt behovet av fler fotbollsplaner i Stockholm. Viktigt att planering och eventuellt genomförande sker med stor hänsyn till miljön och allmänhetens behov av grönytor.
Erik Slottner (KD)
Bostäder på Stadshagens IP skulle kompenseras med ny fotbollsplan på Kungsholmen. En växande och allt tätare stad ställer olika intressen mot varandra. Här vi har landat i att Fredhällsparken är den mest lämpliga platsen för en fotbollsplan.